K Ježíši Kristu – Nejsladší Pane Ježíši Kriste, prosím, aby tvůj …
K Ježíši Ukřižovanému – Shlédni na mě, můj milovaný a dobrý Ježíši, …
Blahoslavené Panně – Ó, Maria, Panno a Matko přesvatá, přijal jsem …
Svatému Josefovi – Strážce a otec panen, svatý Josef, jemuž …
Děkovná a prosebná modlitba křesťanského lidu – Z listu svatého Klementa I., papeže, k …
Akt klanění – Pane, Klaním se ti a uznávám tě za svého …
Akt lásky – Můj Bože, miluji tě celým svým srdcem, celou svou …
Akt důvěry v Boha – To je bezpochyby jeden z tvých nejsilnějších …
Akt lítosti – Můj Pane, Ježíši Kriste, Bože a pravý člověče, …
Akt naděje – Doufám, Pane, že když se mi dáváš celý, v …
Akt víry – Můj Pane Ježíši Kriste, Pevně věřím, že …
Eucharistická adorace 15 minut ve společnosti Ježíše Svátostného – Není třeba, můj synu, mnoho vědět, abychom …
Eucharistická adorace Výklad a požehnání – Chléb je pokrm, který nám slouží jako …
Eucharistická adorace Krátký oktáv k Nejsvětější svátosti – CTO KONTRAKTUMůj Pán Ježíš Kristus, který …
Akt naděje – Doufám, že ……
Adoraction Eucharistica Novéna k Nejsvětější svátosti – PREPARÁTORNÍ MODLITBA ZAČÍNÁ KAŽDÝ …

Všem našim čtenářům: Prosím, neprolistovávejte tuto stránku.

Dnes vás pokorně žádáme, abyste bránili nezávislost Catholic Online. 98 % našich čtenářů nedává, jen se dívají jinam. Pokud přispějete pouhými 5 dolary nebo jakoukoli částkou, může Catholic Online vzkvétat po mnoho let. Většina lidí přispívá, protože Catholic Online je užitečný. Pokud vám Catholic Online letos přinesl znalosti v hodnotě 5,00 dolarů, věnujte minutu a přispějte. Ukažte dobrovolníkům, kteří vám přinášejí spolehlivé, katolické informace, že na jejich práci záleží. Pokud patříte mezi naše vzácné dárce, patří vám naše vděčnost a srdečně vám děkujeme.Pomozte nám udělat více >

Eucharistická adorace Jana Pavla II. – Pane Ježíši:Předstupujeme před tebe …
Eucharistická adorace Denní návštěva Nejsvětější svátosti – modlitba ke svatým andělůmDosáhnout …
K lásce lásky Ježíšovy Svátostná modlitba svaté Terezie z Lisieux – Tabernákulum oltářní hnízdo tvé nejněžnější a …
K eucharistickému Srdci Ježíšovu – Ó eucharistické Srdce, svrchovaná lásko …
K Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu – Ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo! Vylij …
Chvála – Chválen, uctíván, milován a odměněn buď, aby …
Chvála lítosti – Požehnán buď Bůh. požehnán buď jeho svatý …
Duše Kristova – Duše Kristova, posvěť mě. Tělo Kristovo, …
Amerika – modlitba papeže Jana Pavla II.Zaznamenaná modlitba …
Anděl strážný – Anděli strážný, sladký společníku, ne …

Před pokušením nechat se přemoci únavou – od bl. Manuel González biskup z …
Zdrávas Maria – Zdrávas Maria, Zdrávas Maria; plná milosti; …
Požehnán buď Bůh – Požehnán buď Bůh. požehnán buď jeho svatý …
Požehnán buď Bůh – Požehnán buď jeho svatý …
Duchovní přijímání – Chtěl bych tě, Pane, přijmout s tím …
Svěcení Marii – Ó má Paní, ó má Matko, důvěřuji ti – Nejsvětější Srdce Ježíšovo, smiluj se nad …
Ježíšovo Srdce důvěřuji ti – Nejsvětější Srdce Ježíšovo, smiluj se nad …
Ježíšovo Srdce důvěřuji ti – Nejsvětější Srdce Ježíšovo, smiluj se nad …
Ježíšovo Srdce důvěřuji ti – Nejsvětější …
Apostolské vyznání víry – Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele …
Nicenské vyznání víry – Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele …
Když vás musím na krátký čas opustit – Když vás musím na krátký čas opustit, pro …….
Po světle – Chtěl bych, aby má vzpomínka byla jednou z …
Zdrávas Maria – Zdrávas Maria, milosti plná, …
Pán je můj pastýř …
Pán je můj pastýř …
Pán je můj pastýř … – Pán je můj pastýř, nebudu mít nouzi, v zeleném …
In Memory – Bože, skrze smrt tvého Syna v …
Formula De Intencion De La Misa – Chci slavit svatou oběť mše …
Děkuji ti, Pane, za Eucharistii …
Děkuji ti, Pane, za Eucharistii …
Děkuji ti, Pane, za Eucharistii … – Děkuji ti, Pane, že při poslední večeři …

Děkuji ti, nejmilostivější Ježíši – Děkuji ti, nejmilostivější Ježíši, děkuji ti nekonečné …
Děkuji ti, můj Ježíši – Děkuji ti, můj Ježíši! Ó Ježíši, právě jsem …
Hymnus na Svátost Ježíšovu od svatého Tomáše Akvinského (Adoro te devote) – Zbožně se Ti klaním, skrytý Bože, skrytý …
Svátost je můj život – Ó nejsladší Svátostný Ježíši! Když …
Magnificat – Zvěstuj v mé duši velikost Páně,a buď …
Moje návštěva u Ježíše Svátost – Úkony klanění:Přicházím, můj Ježíši, k …
Nestůj u mého pohřbu a neplač – Nestůj u mého pohřbu a neplač,nejsem …
Netrp pro mě, jsem svobodný – Netrp pro mě, jsem svobodný. Následuji …
O blahoslavený svatý Antoníne – Ó blahoslavený svatý Antoníne, on nejmírnější ze všech …
O nejsladší Ježíši – Ó nejsladší Ježíši, který jsi přišel do tohoto …
O zbožné Srdce Ježíšovo … – Ó zbožné Srdce Ježíšovo vždy přítomné v …
Modlitba k Panně Marii – Ó Matko milosrdenství a slitování, Nejsvětější …
Modlitba k Panně Marii Guadalupské/Jeho Svatosti Janu Pavlu II – Ó Neposkvrněná PannoMatko pravého Boha …
Modlitba k Panně Marii Lurdské – Ó Neposkvrněná Panno, Panno Maria, jsi …
Modlitba k Panně Marii Lurdské – Ó Neposkvrněná Panno, Panno Maria, jsi …

Modlitba k Panně Marii Guadalupské/Jeho Svatosti Janu Pavlu II – Ó Neposkvrněná Panno, Panno Maria, jsi …
Modlitba ke svaté Matce Boží – Bože můj, prosíme Tě, dej nám svou milost, abychom …
Modlitba ke svatému Kryštofovi – Všemohoucí a věčný Bože,vylij …
Modlitba ke svatému archandělu Gabrielovi – Milovaný svatý Gabrieli, přimlouvej se za naše ….
Modlitba ke svatému Lazarovi – Patrone chudých, vzývám tvého ducha, aby …
Modlitba ke svatému archandělu Michaelovi – Svatý Michaeli, archanděli, chraň nás před …
Modlitba ke svatému archandělu Rafaelovi – Bože, tys dal svého služebníka Tobiáše za …
Modlitba k andělu strážnému – Anděli Boží, můj milý strážce;byl jsi …
Modlitba k Nejsvětějšímu – Mariinu SrdciNejčistší Srdce …….
Modlitba k Nejsvětější svátosti svatého Tomáše Akvinského – Ó, Nejsvětější Ježíši, ty jsi zde …
Modlitba odevzdání – Otče, do tvých rukou se odevzdávám,udělej ze mě to, co ….
Modlitba svatého Augustina – Ježíši, naše vykoupení, lásko a touho, já …
Modlitba svatého Alfonse Liguoriho – Můj Pane Ježíši Kriste, který z lásky k člověku …
Modlitba svatého Alfonse Liguoriho – Můj Pane Ježíši Kriste, který …
Modlitba svatého Bonaventury – Pomiň, nejsladší Ježíši a můj Pane, …
Modlitba svatého Františka z Assisi – Pane, učiň mě nástrojem svého …
Modlitba svatého Jana Chryzostoma – Ó, Pane, Věřím a vyznávám, že jsi …
Modlitba svatého Tomáše Akvinského – Zde přicházím, všemohoucí a věčný Bože, k …
Modlitba svatého Tomáše Akvinského – Děkuji ti, svatý Pane, všemohoucí Otče, …
Modlitba s prosbou ke svatému Josefovi – Svatý Josefe, ty, který jsi měl to štěstí – dar …
Modlitba tváří v tvář přírodním katastrofám. – Ježíš Kristus je Král slávy, + Pán nebes …
Modlitba před svatým přijímáním – Pane Ježíši Kriste, Synu živého Boha, který jsi skrze …
Modlitba za návštěvu – Ježíši mé duše, jedinečné kouzlo mé …
Modlitba za povolání – Nebeský Otče, připomeň nám, že když …
Modlitba za vážně nemocného – Pane Ježíši Kriste,Vykupiteli lidí,který …
Modlitba za vážně nemocného – Pane Ježíši Kriste,Vykupiteli lidí,který …
Univerzální modlitba připisovaná papeži Klementu Xi – Věřím v tebe, Pane, ale pomoz mi věřit s …
Modlitba mešní oběti – Pane, dej nám, abychom se dokázali účastnit s …
Modlitba mešní oběti – Pane, dej nám, abychom se dokázali účastnit s …
Modlitby k Ježíši v Nejsvětější svátosti – Můj Pane Ježíši Kriste, za lásku, kterou …

Katolické kurzy ZDARMA Vyberte si kurz, můžete se naučit cokoli

Krátké modlitby po přijímání – AKT VÍRYMůj Pane Ježíši Kriste, Věřím, že …
Otče náš – Otče náš, který jsi na nebesích …
Pro časté přijímající – Milující Ježíši, ty jsi přišel na svět, abys dal své …
Pro šíření denního přijímání – Ó nejsladší Ježíši, ty, který jsi přišel na ….
Palm 121 – Pozvedám své oči k horám, odkud …
Mše svatá Souhrn odpovědí a textů k účasti – „Církev s úzkostlivou péčí dbá na to, aby ….
Můj Pán Ježíš Kristus (před přijímáním) – Můj Pán Ježíš Kristus, Stvořitel a Ochránce …
Pane, dej mi klid – Pane, dej mi klid potřebný pro …
Přijď, Ježíši – Má ubohá duše tě touží přijmout, můj dobrý Ježíši. …
Já jsem vzkříšení – Já jsem vzkříšení a život toho, kdo věří v …
ˇUna Lagrima Se Evapora! – Slza se vypaří, květ na mém hrobě…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.