Antenatální intervence pro prevenci narození mrtvého plodu, ztráty plodu a perinatálního úmrtí: přehled systematických přehledů Cochrane

Narození mrtvého plodu je obecně definováno jako úmrtí dítěte před narozením, ve 24. týdnu vývoje nebo po něm. Nejčastěji se vyskytuje v zemích s nízkými a středními příjmy, ale postihuje i lidi v zemích s vysokými příjmy. Počty mrtvě narozených dětí se za posledních 20 let příliš nesnížily a navzdory vysokému počtu není všeobecně uznáván jako celosvětový zdravotní problém.

Tento přehled systematických přehledů Cochrane zahrnoval 43 přehledů Cochrane, které hodnotily 61 různých způsobů prevence narození mrtvého dítěte během těhotenství nebo úmrtí dítěte v době kolem porodu. Jen málo z nich však poskytlo jasné důkazy o účinku během těhotenství na snížení rizika narození mrtvého plodu nebo úmrtí kojence. Byly rozděleny do čtyř různých oblastí: výživa, prevence infekcí, zvládání dalších zdravotních problémů matek a péče o dítě před jeho narozením.

Výživa

 • Podávání vyvážených energetických a bílkovinných doplňků matkám ke zvýšení růstu dítěte, zejména u podvyživených těhotných žen, pravděpodobně snižuje počet mrtvě narozených dětí o 40 %.
 • U samotného vitaminu A ve srovnání s placebem (sham) nebo bez léčby a u vícenásobných mikronutrientů se železem a kyselinou listovou ve srovnání se železem s kyselinou listovou nebo bez ní nebyl prokázán jasný účinek.

Prevence a léčba infekcí

 • Sítě proti malárii ošetřené insekticidy ve srovnání s žádnými sítěmi mohou snížit ztráty dítěte v děloze (plodu) o 33 %.

Prevence, detekce a řešení dalších zdravotních problémů

 • Pokud byly porodní asistentky primárním poskytovatelem zdravotní péče, zejména u nízkorizikových těhotných žen, poklesla ztráta plodu nebo úmrtí kojence o 16 %.
 • Mít vyškolenou tradiční porodní asistentku oproti nevyškoleným tradičním porodním asistentkám pravděpodobně snižuje počet mrtvě narozených dětí ve venkovských populacích zemí s nízkými a středními příjmy o 31 % a úmrtí kojenců o 30 %.
 • Snížený počet návštěv v rámci předporodní péče má pravděpodobně za následek zvýšení úmrtnosti kojenců v době kolem porodu.
 • Komunitní intervenční balíčky (zahrnující podpůrné skupiny/skupiny žen, mobilizaci komunity a domácí návštěvy nebo školení tradičních porodních asistentek, které prováděly domácí návštěvy) mohou snížit počet mrtvě narozených dětí o 19 %.

Kontrola dítěte před porodem

 • Kardiotokografie měří srdeční frekvenci a kontrakce dítěte v děloze. Může být zaznamenávána automaticky pomocí počítače nebo ručně, pomocí tužky a papíru. Počítačová kardiotokografie ke sledování stavu dítěte v děloze pomocí měření kontrakcí pravděpodobně snižuje počet úmrtí dětí v době kolem porodu o 80 % ve srovnání s tradiční kardiotokografií.

Přehled si nebyl jistý účinky ostatních metod.

Je zapotřebí dalších vysoce kvalitních RCT, které by vyhodnotily účinky předporodních preventivních zásahů a které přístupy jsou nejúčinnější pro snížení rizika narození mrtvého dítěte. Mrtvorozenost (nebo úmrtí plodu), perinatální a neonatální úmrtí musí být v budoucích RCT předporodních intervencí uváděny odděleně, aby bylo možné posoudit různé intervence na tyto vzácné, ale důležité následky, a musí jasně definovat cílové skupiny žen, u nichž je nejpravděpodobnější, že intervence bude přínosná.

Doktorka Erika Ota, hlavní autorka a profesorka na Mezinárodní univerzitě svatého Lukáše v Japonsku, říká: „Porod mrtvého dítěte může být pro rodiny velmi nepříjemný a pro nás bylo důležité podívat se na to, jaké jsou důkazy v systematických přehledech Cochrane. Systematické přehledy Cochrane poskytují vysoce kvalitní důkazy. Hodnotili jsme 43 Cochrane přehledů s více než 60 různými způsoby prevence narození mrtvého dítěte a úmrtí dítěte při porodu.

Zjistili jsme, že z těchto 60 různých intervencí se u většiny intervencí nepodařilo prokázat jasný účinek na snížení počtu mrtvě narozených dětí nebo perinatálních úmrtí. Několik intervencí však naznačovalo jasný přínos pro prevenci porodu mrtvého plodu a úmrtí dítěte při porodu, například vyvážené energetické/proteinové doplňky, modely péče vedené porodní asistentkou, školení versus neškolení tradičních porodních asistentek a prenatální kardiotokografie. Možné přínosy byly pozorovány také u antimalarických sítí ošetřených insekticidy a balíčků intervencí v komunitě, zatímco snížený počet návštěv v rámci předporodní péče se ukázal jako škodlivý.

Účinnost metod používaných k prevenci porodů mrtvého plodu se lišila v závislosti na místě, kde probíhaly, což zdůrazňuje, že je důležité pochopit, jak byly testovány. Zjištění bohužel nelze aplikovat na ženy obecně a ve všech globálních podmínkách, ale doufám, že tento přehled pomůže ukázat, že v zemích s nízkými a středními příjmy, kde dochází k vysokému zatížení mrtvorozeností, jsou zapotřebí další vysoce kvalitní studie.“

 • Přečtěte si celý přehled zde
 • Přečtěte si přehled v malajštině
 • Navštivte Cochrane Pregnancy and Childbirth group

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.