od Dr. C.D. Buckner M.D. aktualizováno 4/2020

Přeživší po transplantaci kmenových buněk hlásí zdravotní problémy

Podle nedávného článku publikovaného v *Journal of Clinical Oncology,* mají dlouhodobě přeživší po transplantaci kmenových buněk větší zdravotní potřeby než běžná veřejnost. Celkový počet následných onemocnění a hospitalizací se však u těchto přeživších ve srovnání s jejich protějšky nezvýšil.

Transplantace kmenových buněk (SCT) je běžným léčebným postupem při léčbě různých druhů rakoviny. SCT využívá nadstandardní dávky chemoterapie a/nebo radioterapie, po nichž následuje infuze krvetvorných kmenových buněk (nezralých krevních buněk) pacienta nebo dárce. Dlouhodobé sledování pacientů, kteří jsou po SCT považováni za vyléčené, je nezbytné ke zjištění, zda s léčbou souvisí nějaké dlouhodobé zdravotní účinky. Pokud ano, mohou být pacienti adekvátně sledováni kvůli specifickým zdravotním problémům.

Výzkumníci z Fred Hutchinson Cancer Center a Washingtonské univerzity nedávno provedli studii s cílem zjistit, zda jsou nějaké zdravotní problémy silně spojeny s pacienty, kteří podstoupili SCT pro léčbu svého nádorového onemocnění. Studie zahrnovala 137 pacientů, kteří přežili 10 let po SCT. Pacienti uváděli podrobnosti o svém zdravotním stavu podle standardizovaných dotazníků. Výzkumníci rovněž vyhodnotili lékařské záznamy. Výsledky byly porovnány s běžnou populací podle odpovídajícího věku, pohlaví a rasy.

Obecně měli přeživší po SCT a běžná populace podobný výskyt většiny onemocnění a hospitalizací. U přeživších se však zvýšila ztuhlost pohybového aparátu, křeče, slabost, otoky kloubů, operace katarakty, hepatitida C, sexuální problémy, potíže s pamětí a pozorností, frekvence nebo únik moči, užívání psychotropních léků, omezení sociálních funkcí a odmítání životního a zdravotního pojištění. I přes tyto komplikace však přeživší uváděli podobnou míru zaměstnanosti, spokojenosti v manželství, rozvodovosti a psychického zdraví jako jejich protějšky.

Výzkumníci dospěli k závěru, že dlouhodobě přeživší po SCT mají větší zdravotní potřeby než běžná populace; celková míra onemocnění a hospitalizací však byla u obou skupin podobná. Autoři uvádějí, že u této skupiny pacientů by měly být vyhodnoceny problémy, jako je ztuhlost, bolest nebo slabost, aby se pochopily možné biologické příčiny. (1)

Existuje několik dlouhodobých nebo pozdních vedlejších účinků, které jsou důsledkem chemoterapie a radioterapie používané při autologní transplantaci kmenových buněk. Četnost a závažnost těchto problémů závisí na ozařování nebo chemoterapii použité k léčbě pacienta. Je důležité, aby vám lékaři poskytující péči vysvětlili konkrétní dlouhodobé nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout při aktuálně navrhované léčbě. Mezi příklady komplikací, o kterých byste měli vědět, patří následující:

Katarakta

Katarakta se vyskytuje u převážné většiny pacientů, kteří v léčebném režimu dostávají celkové ozařování těla. U pacientů, kteří dostávají chemoterapii bez celotělového ozáření, se katarakty vyskytují mnohem méně často. Výskyt katarakty začíná 18 až 24 měsíců po léčbě. U pacientů, kteří dostávali velké dávky steroidů, se katarakta vyskytuje častěji a dříve. Pacientům se doporučuje každoroční vyšetření očí na štěrbinové lampě s včasnou korekcí pomocí umělých čoček.

Neplodnost

Častou obavou pacientů s nádorovým onemocněním, kteří podstupují léčbu, zejména vysoké dávky léčby, je, že léčba poškodí jejich schopnost otěhotnět a mít děti. Výzkumy naznačují, že neplodnost je při ozařování častější než při chemoterapii a ženy, které otěhotní, mají stejnou pravděpodobnost normálního porodu jako pacientky bez transplantace.

Převážná většina žen, které podstoupí celkové ozařování těla, bude neplodná. U některých prepubertálních a dospívajících žen však dochází k obnovení ovulace a menstruace. U pacientek, které dostávají pouze chemoterapeutické přípravné režimy, je výskyt sterility variabilnější a více souvisí s věkem (tj. čím je žena v době léčby starší, tím je pravděpodobnější, že chemoterapie vyvolá anovulaci). Tyto skutečnosti jsou důležité vzhledem k nutnosti hormonální substituce. Všechny ženy by měly mít časté gynekologické kontroly.

Převážná většina mužů, kteří podstoupí celkové tělesné ozáření, se stane neplodnými. Sterilita je mnohem variabilnější po režimech zahrnujících pouze chemoterapii. Muži by si měli nechat provést vyšetření spermiogramu, aby zjistili, zda jsou spermie přítomny, a měli by být vyšetřováni v průběhu času, protože může dojít k obnově.

Ačkoli dlouhodobě přeživší po transplantaci kmenových buněk mají menší pravděpodobnost otěhotnění, výsledky těhotenství se zdají být podobné jako u běžné populace. Za účelem řešení této otázky u osob, které přežily transplantaci kmenových buněk, provedli vědci z několika lékařských institucí v USA studii, jejímž cílem bylo zjistit možné rozdíly v reprodukčních funkcích u osob, které dlouhodobě přežily transplantaci kmenových buněk.

Dotazník vyplnilo 241 pacientů, kteří byli léčeni autologní transplantací kmenových buněk, a 378 pacientů, kteří byli léčeni alogenní transplantací kmenových buněk. Otázky se týkaly těhotenství a porodů u žen, které podstoupily transplantaci kmenových buněk nebo byly partnerkami mužů, kteří podstoupili transplantaci kmenových buněk. Pacienti byli ve věku od 21 do 45 let. Medián věku v době transplantace kmenových buněk byl 33 let a medián doby od transplantace byl téměř 8 let. Výsledky pacientů byly porovnány s výsledky jejich sourozenců, u kterých nebylo diagnostikováno nádorové onemocnění.

 • Míra početí byla nižší u pacientů, kteří přežili transplantaci kmenových buněk, ve srovnání se sourozenci, kteří neměli nádorové onemocnění.
 • Faktory spojené s absencí hlášení o početí byly vyšší věk pacientů v době transplantace (30 let a více), ženské pohlaví a použití celkového ozařování těla během léčby.
 • Pokud došlo k otěhotnění, míra potratů nebo narození mrtvého dítěte byla u osob, které přežily transplantaci, podobná jako u sourozenců, u nichž nebyla diagnostikována rakovina.

Výzkumníci dospěli k závěru, že u osob, které přežily transplantaci kmenových buněk, byly v době zákroku starší, byly ženského pohlaví a podstoupily celkové ozařování těla, byla pravděpodobnost početí nižší. Jakmile však u těchto přeživších došlo k otěhotnění, výsledky, včetně potratu nebo narození mrtvého dítěte, byly podobné jako u jejich sourozenců, kteří transplantaci nepodstoupili. Pacienti s diagnózou rakoviny, kteří mají podstoupit transplantaci kmenových buněk, by si měli promluvit se svým lékařem o individuálních otázkách týkajících se reprodukčního zdraví.

 • Sledujte aktuální zpravodaj CancerConnect
 • Spojte se s ostatními v komunitě CancerConnect a sdílejte informace a podporu

Nová rakovina

Je známo, že léčba chemoterapií a radioterapií zvyšuje riziko vzniku nové rakoviny. Tyto nádory se nazývají „sekundární rakovina“ a mohou se objevit jako pozdní komplikace vysokodávkované chemoterapie. U pacientek s karcinomem prsu léčených vysokodávkovanou chemoterapií se uvádí, že riziko vzniku sekundárního karcinomu je menší než 2 %. Zdá se, že u pacientů s lymfomem léčených vysokodávkovanou chemoterapií a autologní transplantací kmenových buněk je pravděpodobnost vzniku sekundární rakoviny přibližně 8 až 10 procent, pokud jsou léčeni celkovým ozářením těla, a 2 až 4 procenta, pokud jsou léčeni vysokodávkovanou chemoterapií a bez ozařování. U pacientů s lymfomem léčených konvenční chemoterapií se rovněž uvádí 4 až 8procentní riziko vzniku sekundární rakoviny. Není jasné, jak velké dodatečné riziko představuje vysokodávkovaná chemoterapie; vysokodávkované ozařování však jednoznačně zvyšuje riziko vzniku sekundární rakoviny.

Vysokodávkovaná chemoterapie a autologní transplantace kmenových buněk se stále častěji používá k léčbě některých druhů rakoviny, protože zlepšuje míru vyléčení. Pacienti by si měli být vědomi rizika vzniku sekundárního karcinomu po léčbě vysokodávkovanou chemoterapií a měli by výhody a rizika vysokodávkované chemoterapie prodiskutovat se svým ošetřujícím lékařem.

Riziko solidních nádorů zvýšené u některých pacientů, kteří podstoupili alogenní transplantaci kmenových buněk

Podle časné online publikace v časopise Cancer jsou někteří pacienti, kteří podstoupili alogenní transplantaci kmenových buněk, vystaveni vyššímu riziku vzniku solidních nádorů (nádory, které nemají původ v krvi nebo lymfě), zejména pokud jejich dárcem byla žena.

Alogenní transplantace kmenových buněk je běžnou léčbou některých typů rakoviny, zejména leukemií nebo lymfomů. Proces alogenní transplantace kmenových buněk obvykle zahrnuje použití vysokých dávek chemoterapie nebo celkové ozáření těla. Tyto léčebné postupy mají tendenci zabíjet více nádorových buněk než běžné dávky; jsou však také spojeny se závažnějšími vedlejšími účinky.

Výzkumníci z kanadské Britské Kolumbie nedávno provedli klinickou studii, jejímž cílem bylo přezkoumat výskyt druhého solidního nádorového onemocnění, které vzniklo u pacientů, kteří podstoupili alogenní transplantaci kmenových buněk. Tato studie zahrnovala 926 pacientů, kteří podstoupili alogenní transplantaci kmenových buněk; u většiny těchto účastníků byla původně diagnostikována leukémie.

 • Výskyt druhého solidního karcinomu po deseti letech byl u těchto pacientů 3,1 % – téměř dvakrát vyšší než v běžné populaci.
 • Pacienti, kteří dostali kmenové buňky od dárkyně, měli 3,8krát vyšší riziko vzniku druhého solidního karcinomu než pacienti, kteří dostali kmenové buňky od muže.
 • Největší riziko vzniku druhého solidního karcinomu bylo u pacientů mužského pohlaví, kteří obdrželi kmenové buňky od dárkyně, a nejmenší riziko vzniku druhého solidního karcinomu bylo u pacientů ženského pohlaví, kteří obdrželi kmenové buňky od dárce mužského pohlaví.
 • Pacienti, kteří byli v době transplantace starší, měli zvýšené riziko vzniku druhého solidního karcinomu.

Výzkumníci dospěli k závěru, že u pacientů, kteří podstoupili alogenní transplantaci kmenových buněk, existuje zvýšené riziko vzniku následného solidního karcinomu, a to zejména u pacientů, kteří obdrželi kmenové buňky od ženského dárce, a u pacientů, kteří byli v době transplantace starší.

Údaje týkající se ženských dárkyň nebyly před touto studií publikovány a autoři doporučují další vyhodnocení této problematiky.

Pacienti, kteří mají podstoupit alogenní transplantaci kmenových buněk, se mohou poradit se svým lékařem o individuálním riziku vzniku následných nádorových onemocnění a také o vhodných screeningových opatřeních pro tato onemocnění.

Dysfunkce slinných žláz

Dysfunkce slinných žláz je častou komplikací transplantace kmenových buněk. Míra sekrece slin může být podstatně snížena ve fázi kondicionačního režimu a je častější při celkovém ozáření těla (TBI) než při chemoterapii. Funkce slinných žláz může být také negativně ovlivněna léky používanými během transplantace a jako komplikace nemoci štěpu proti hostiteli u alogenní transplantace kmenových buněk. Informace o léčbě xerostomie naleznete zde.

 1. Syrjala K, Langer S, Abrams J, Storer B, Martin P, et al. Late Effects of Hematopoietic Cell Transplantation Among 10-Year Adult Survivors Compared With Case-Matched Controls. Journal of Clinical Oncology. 2005; 23:6596-6606.
 2. Gallagher G, Forrest D. Second Solid Cancers After Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Cancer . 2006. November 27, 2006. DOI: 10.1002/cncr.22375 .
 3. Carter A, Robison L, Francisco L, et al. Prevalence početí a výsledky těhotenství po transplantaci krvetvorných buněk: Zpráva ze studie Bone Marrow Transplant Survivor Study (Studie přeživších po transplantaci kostní dřeně). Transplantace kostní dřeně. Pokročilá online publikace. April 10, 2006. doi: 10.1038/sj.bmt.1705364.
 4. Významné poškození slinných žláz u alogenní transplantace progenitorových krvetvorných buněk hodnocené scintigrafickými metodami

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.