DISCUSE

Mícha je prodloužením mozku, které sahá až k L1-L2. Skládá se z motorických neuronů, interneuronů a axonů putujících po celé délce míchy. Fasciculus gracilis a fasciculus cuneatus, umístěné v zadní části míchy, přenášejí senzorické informace týkající se lehkého doteku a vibrací. Spinothalamický a spinocerebelární trakt nacházející se v anterolaterální části míchy přenášejí z končetin do mozku informace o bolesti, teplotě a propriocepci. Kortikospinální a kortikobulbární dráha nacházející se v anteromediální části míchy přenášejí motorické informace z mozku do končetin (3).

Krevní zásobení míchy zajišťuje jedna ASA a dvě zadní míšní tepny, z nichž všechny tři vycházejí z vertebrálních tepen. Zadní míšní tepny příležitostně vycházejí ze zadní dolní mozečkové tepny. Míšní tepny jsou doplněny dřeňovými tepnami z vertebrální tepny v krční oblasti a z mezižeberních tepen v hrudní a bederní oblasti. Adamkiewiczova tepna je hlavní tepnou, která vyživuje míšní tepny v dolní polovině míchy a spojuje se s přední míšní tepnou v místě T5. ASA prokrvuje přední dvě třetiny míchy, zatímco dvě zadní míšní tepny prokrvují zadní třetinu míchy (3, 4).

ACS vzniká ztrátou prokrvení předních dvou třetin míchy v důsledku trombotické nebo embolické příčiny postihující ASA (5, 6). Většina hlášených případů je sekundární v důsledku pooperačních komplikací u dospělých, např. při reparaci aneuryzmatu břišní aorty (5), a pacient se projevuje úplnou ztrátou motorických funkcí pod úrovní poranění se změněnou nebo žádnou ztrátou citlivosti (4).

V závislosti na úrovni poranění je pacient ohrožen autonomní dysreflexií, sexuální dysfunkcí, neuropatickou bolestí, poruchou chůze a neurogenitou střev, močového měchýře a kůže. Kortikospinální a kortikobulbární dráhy jsou zásobovány ASA a jsou postiženy při ACS. Spinotalamický a spinocerebelární trakt lze vzhledem k dvojímu cévnímu zásobení a lokalizaci označit jako oblast rozvodí (1, 5). Vnímání je změněno v závislosti na míře postižení v oblasti vodního povodí. U ACS je citlivost na lehký dotek neporušená, protože krevní zásobení fasciculus gracilis a cuneatus je ze zadní míšní tepny.

Úspěšný dlouhodobý management poranění míchy po počáteční hospitalizaci závisí na účinné a komplexní rehabilitaci pacientů před propuštěním domů. Pacienti vyžadují intenzivní fyzikální terapii, ergoterapii a psychologickou podporu pod dohledem zdravotnického pracovníka vyškoleného v péči o pacienty s poraněním míchy. Pacienti a jejich rodiny by měli být poučeni o své nové diagnóze a souvisejících komplikacích. Pacientům je třeba vyhodnotit zdravotní pomůcky, které jim pomohou s mobilitou a aktivitami každodenního života v závislosti na stupni jejich poranění. Asistence sociální práce pomáhá řešit veškeré problémy týkající se pacienta a rodiny, které ovlivňují cíle propuštění. Pacienty a jejich rodiny je třeba vyškolit v péči o pacienta a pomoci s jeho potřebami. Domácí návštěva vyškoleného terapeuta bude přínosná při určování potřebných domácích úprav na základě úrovně zranění pacienta. Doporučené domácí úpravy by měly být v ideálním případě dokončeny před propuštěním. Dále by pacientovi a jeho rodině měly být poskytnuty informace o místních podpůrných skupinách pro začlenění do komunity. V neposlední řadě budou pacienti vyžadovat dlouhodobou fyziatrickou péči pro zvládání spasticity, neuropatické bolesti, poruch hybnosti a neurogenity kůže, střev a močového měchýře.

Naši pacienti byli původně hodnoceni jako pacienti s transverzální myelitidou a nakonec u nich byla diagnostikována ACS kvůli nedostatku sérologických a zobrazovacích vyšetření. Navrhujeme zvážit provedení míšního angiogramu nebo angiografie míchy magnetickou rezonancí u pacientů s motorickými a senzorickými příznaky k posouzení skutečného ischemického inzultu.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.