Vyslyší nás Bůh, když se modlíme?

Má modlitba opravdu moc?

Jak chce Bůh, abychom se modlili?

Přečtěte si těchto 19 nejlepších biblických veršů – moc modlitby…

Mark 11,24

Proto vám říkám: O cokoli v modlitbě prosíte, věřte, že jste to dostali, a bude vám to dáno.

Filipským 4,6-7

Nedělejte si starosti o nic, ale ve všem modlitbou a prosbou s díkůvzdáním předkládejte své žádosti Bohu. A Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce i vaše mysli v Kristu Ježíši.

Jak 5,16

Vyznávejte si tedy navzájem své hříchy a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Modlitba spravedlivého má velkou moc, protože působí.

Jan 15,7

Pokud zůstáváte ve mně a má slova zůstávají ve vás, proste o cokoli chcete, a stane se vám to.

1 Jan 3,22

A o cokoli prosíme, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a děláme, co se mu líbí.

1 Jan 5,14-15

A to je ta důvěra, kterou k němu máme, že prosíme-li o něco podle jeho vůle, on nás slyší. A víme-li, že nás slyší ve všem, oč prosíme, víme, že máme prosby, o něž jsme ho prosili, prohlašuje Hospodin, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás poslal do vyhnanství. „Protože jste řekli: ‚Hospodin nám v Babylóně vzbudil proroky,‘

Jan 14,13-14

o cokoli budete prosit v mém jménu, to učiním, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mě o cokoli prosit v mém jménu, učiním to.

Ef 6,18

Modlete se v každém čase v Duchu svatém, se vší modlitbou a prosbou. K tomu bděte se vší vytrvalostí a proste za všechny svaté,

Matouš 21,21-22

A Ježíš jim odpověděl: „Amen, pravím vám, budete-li mít víru a nebudete-li pochybovat, nejenže se stane to, co se stalo fíkovníku, ale i kdybyste řekli této hoře: ‚Buď vzata a vhozena do moře,‘ stane se. A o cokoli budete v modlitbě prosit, dostanete, máte-li víru.“

Jak 1,5

Pokud někomu z vás chybí moudrost, ať prosí Boha, který dává štědře všem bez výčitek, a bude mu dána.

Jak 1,6

Ale ať prosí s vírou, bez pochybností, neboť ten, kdo pochybuje, je jako mořská vlna, kterou žene a zmítá vítr.

Luk 11,9

A já vám říkám: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a najdete; tlučte, a bude vám otevřeno.

Matouš 6,7

„A když se modlíte, nehromaďte prázdné fráze jako pohané, neboť si myslí, že budou vyslyšeni pro svou mnohomluvnost.

1 Timoteovi 2,8

Přeji si tedy, aby se lidé na každém místě modlili, zvedali svaté ruce bez hněvu a hádek;

Lukáš 18,1-8

a řekl jim podobenství o tom, že se mají stále modlit a neztrácet srdce. Řekl: „V jednom městě byl soudce, který se nebál Boha ani si nevážil člověka. V tom městě byla jedna vdova, která za ním stále chodila a říkala: ‚Dej mi spravedlnost proti mému protivníkovi‘. Chvíli odmítal, ale potom si řekl: ‚I když se nebojím Boha ani si nevážím člověka, přesto, protože mě tato vdova stále obtěžuje, dám jí spravedlnost, aby mě svým neustálým přicházením neporazila.““ …

1 Timoteovi 2,1

Především tedy naléhavě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi,

volejte ke mně a já vám odpovím a povím vám velké a skryté věci, o kterých jste nevěděli.

Vždy se radujte, bez ustání se modlete, za všech okolností děkujte, neboť taková je Boží vůle v Kristu Ježíši pro vás.

Matouš 6,9-13

Modlete se tedy takto: „Otče náš v nebesích, posvěť se tvé jméno. Přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme svým viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Který z těchto veršů má pro tebe zvláštní význam?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.