Igennemgangen af den fremlagte konklusion viser, at jeg er enig i, at fastsættelsen af afskrivnings-/aktiveringspolitikken i henhold til SK’s regnskabslovgivning var en fejl ved anvendelsen af US GAAP.
Jeg er imidlertid uenig i, at en nedskrivningsafgift er en passende korrektion af denne fejl.
Med hensyn til det specifikke spørgsmål om forbedring af lejemål. I henhold til min forståelse af de faktiske omstændigheder var den oprindelige leasingperiode, selv om den udtrykkeligt var fastsat til 2 år, faktisk forlænges.
ASC 840-10-35-6 fastslår (understregning tilføjet): Forbedringer af lejemål i operationelle leasingkontrakter, som tages i brug væsentligt efter og ikke er planlagt ved eller nær begyndelsen af leasingperioden, skal afskrives over den korteste af følgende perioder:
a. Aktivernes brugslevetid
b. En periode, der omfatter krævede leasingperioder og fornyelser, som anses for at være rimeligt sikrede (som anvendt i forbindelse med definitionen af leasingperiode) på det tidspunkt, hvor leasingforbedringerne købes.
Det indebærer, at den oprindeligt aktiverede forbedring skulle have været afskrevet over en periode, der var længere end to år.
Denne vurdering understøttes af de efterfølgende faktiske omstændigheder, fordi lejemålet rent faktisk blev forlænget.
Sådan ville en behandling af den oprindelige leasingkontrakt fra 2002 og den efterfølgende genforhandling, som blev indledt i 2010 og afsluttet i 2012, som to diskrete og separate økonomiske begivenheder være en fejlfortolkning af kendsgerningerne og en overdrevent formalistisk fortolkning af US GAAP-vejledningen.
Dette betyder ikke, at jeg er enig i den oprindelige 20-årige afskrivningsperiode, der blev anvendt for den første forbedring. Da den blev fastsat i henhold til lokal lovgivning og ikke støttes af de faktiske omstændigheder, er den ikke forsvarlig ud fra et US GAAP-perspektiv.
Med andre ord burde den oprindelige forbedring i betragtning af de faktiske omstændigheder være blevet afskrevet over ca. 10 år, hvorefter en efterfølgende forbedring var nødvendig for at opretholde lejemålets overordnede funktionalitet.
Det betyder imidlertid ikke, at det er hensigtsmæssigt at forringe den samlede forbedring (både de beløb, der oprindeligt og efterfølgende blev aktiveret).
I stedet tyder det på, at:
1. den begåede fejl, der blev begået i 2002, bør korrigeres.
Afskrivningsperioden bør ændres fra 20 år (perioden i henhold til SK-lovgivningen) til den faktiske brugstid (som tilsyneladende er 10 år), og den effektuerede periode bør tilpasses.
2. den oprindelige og den reviderede kontrakt bør, da begge vedrører nøjagtig den samme fysiske lejebolig, behandles som en enkelt aftale plus ændring.
Med andre ord, da Den Slovakiske Republik ikke er et common law-land, og da de kontrakter, der indgås der, heller ikke er i overensstemmelse med den amerikanske Uniform Commercial Code, er et vist spillerum i fortolkningen af disse kontrakters ordlyd, når man anvender US GAAP-vejledningen, passende.
3. Bestem både den nyttige levetid for den anden forbedring og anslå den periode, som leasingkontrakten faktisk vil blive afholdt (under forudsætning af yderligere forlængelser).
4. Afskriv den anden forbedring over sorteringstiden for de to.
Men efter min mening risikerer man ved at forsøge at dække over den oprindelige fejl (og undgå at foretage de nødvendige omregninger) ved at tage en engangsafskrivning at forvandle en fejl til to fejl, og det bør undgås.
Til sidst vil jeg, da problemet med uhensigtsmæssige afskrivningstider samt udskrivning af aktiver baseret på lovbestemte kvantificeringer er endemisk i Centraleuropa, kraftigt anbefale, at man gennemgår alle virksomhedens politikker for anlægsudgifter/afskrivninger for at sikre, at de ikke i virkeligheden er underlagt lokale krav.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.