Sedan Andrew Wakefield, MD, skrev en nu motbevisad rapport om en koppling mellan vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MMR-vaccin) och autism på 1990-talet har kliniker och forskare arbetat för att bevisa säkerheten och nödvändigheten av rekommenderade vaccinationer. Nu finns det i en ny rapport bevis för att det inte heller finns något samband mellan vaccinering mot tetanus, difteri och acellulär kikhosta (Tdap) före födseln och autismspektrumstörningar i avkomman.

Studien, som publicerades i Pediatrics, granskade särskilt Tdap-vaccinets säkerhet mot bakgrund av de senaste rekommendationerna om att vaccinet ska ges till gravida kvinnor för att ge skydd mot dessa sjukdomar hos spädbarn.1 Nyfödda barn kan inte få vaccinet vid födseln, och nyligen genomförda studier har visat på en 46-procentig minskning av fall av kikhosta och en 75-procentig minskning av sjukhusvistelser för kikhosta hos nyfödda barn till följd av prenatal Tdap-vaccinering.

Kikhosta är en mycket smittsam infektion – särskilt farlig för spädbarn – och prevalensen av fall tillsammans med avtagande immunitet har ökat under de senaste åren. Dessutom kan spädbarn inte vaccineras mot kikhosta förrän vid 2 månaders ålder, vilket gör dem mottagliga för infektion. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) började rekommendera prenatal vaccination 2013 i hopp om att mödrar ska föra antikroppar vidare till sina nyfödda barn, och nu finns det bevis för att administrering i slutet av graviditeten är effektiv.

Tdap och autism

Den här nya studien försökte dock utvärdera om det fanns ett samband mellan prenatal Tdap-vaccination och utveckling av ASD. Forskarna studerade mer än 109 000 mödrar på sjukhusen i Kaiser Permanente Southern California mellan 2011 och 2014. Barnen till de vaccinerade mammorna följdes i flera år och ASD diagnostiserades hos 1,6 % av barnen till mammor som vaccinerats under graviditeten.

Rapporten visar att förekomsten av autismdiagnoser minskade under hela studieperioden, från 2 % till 1,5 % hos barn till mammor som inte vaccinerades under graviditeten, och från 1,8 % till 1,2 % hos mammor som vaccinerades. Sammantaget, konstaterar forskarna, var förekomsten av ASD i den vaccinerade gruppen 3,78 per 1 000 personår jämfört med 4,05 per 1 000 personår i den ovaccinerade gruppen.

”Vi fann inga bevis för ökad risk för ASD-diagnoser i samband med Tdap-vaccinering under graviditeten”, avslutas rapporten.

Forskarteamet konstaterar att förutom att man inte fann någon koppling mellan prenatal Tdap-vaccinering och ASD-risk, kan prenatal vaccinering också erbjuda skydd mot infektioner som annars skulle kunna leda till neuroutvecklingsproblem.

Forskarna konstaterar att även om vaccinationer under graviditeten också kan aktivera moderns immunsystem och leda till ”neuroutvecklingsstörningar”, så fanns det inte tillräckligt med data för att stödja denna hypotes i den forskning som ingick i denna retrospektiva studie.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.