Yleistä
Miten saan elatusmaksumääräykseni muutettua (korotettua tai pienennettyä)?
Voiko syyttäjän IV-D-toimisto auttaa minua lasten huoltajuuteen tai vanhempainaikaan liittyvissä asioissa?
Onko minun silti maksettava elatusmaksuja, jos en saa vanhempainaikaa lapseni kanssa?
Uusi työnantajani ei ole vielä alkanut vähentää elatusmaksuja palkastani. Voinko odottaa maksamista, kunnes tulonpidätys alkaa?
Miksi en voi maksaa elatusapua suoraan huoltajalle?
Miten kauan elatusapua maksetaan?
Miksi kertakorvaukseni tai yrityspalkkioni takavarikoitiin?
Miten konkurssi vaikuttaa elatusvelvollisuuteen?

Liittovaltion tuloveron palautuksen kuittaus

Mikä on liittovaltion tuloveron palautuksen kuittaus?
Mitkä tapaukset voivat osallistua liittovaltion tuloveron palautuksen kuittausohjelmaan?
Miten minulle ilmoitetaan, jos tapaukseni on lähetetty liittovaltion tuloveron palautuksen kuittaukseen?
Miten minulle ilmoitetaan, että liittovaltion tuloveronpalautukseni on kuitattu elatusmaksurästien vuoksi?
Mitä tapahtuu, jos en hyväksy elatusmaksurästien määrää ja/tai liittovaltion kuitattua määrää?
Mitä tapahtuu, jos olen jättänyt yhteisen liittovaltion veroilmoituksen nykyisen puolisoni kanssa?
Milloin kuitattu liittovaltion tuloveronpalautukseni lähetetään huoltajalle?
Vai lähetetäänkö kaikki kuitattu liittovaltion tuloveronpalautus huoltajalle?
Milloin elatusaputoimisto saa liittovaltion tuloveronpalautukseni?

Valtion tuloveronpalautuksen kuittaus

Mikä on valtion tuloveronpalautuksen kuittaus?
Mitä tapauksia voidaan toimittaa osavaltion tuloveronpalautuksen kuittausohjelmaan?
Miten minulle ilmoitetaan, että osavaltion tuloveronpalautukseni on kuitattu (takavarikoitu) elatusmaksurästien vuoksi?
Mitä tapahtuu, jos en ole samaa mieltä rästin määrästä tai osavaltion tuloveronpalautuksen kuittauksesta?
Mitä tapahtuu, jos olen tehnyt nykyisen puolisoni kanssa yhteisen osavaltion tuloveroilmoituksen?
Milloin Child Support Bureau saa osavaltion tuloveron palautukseni?
Miksi kuitattua osavaltion tuloveron palautustani ei ole lähetetty huoltajalle?
Miksi sekä osavaltion että liittovaltion tuloveron palautukseni on kuitattu (pidätetty)?

Yleistä

Miten saan muutettua (korotettua tai alennettua) elatusmaksumääräystä?
Indianan lain mukaan elatusapumääräyksen osapuoli voi hakea tuomioistuimelta elatusavun määrän muuttamista, kun:

  • Olosuhteet ovat olennaisesti ja pysyvästi muuttuneet; tai
  • Edellinen määräys on vähintään 12 kuukautta vanha ja elatusavun määrä, joka laskettaisiin elatusapua koskevien suuntaviivojen mukaisesti, poikkeaa voimassa olevasta tuomioistuimen määräyksestä vähintään 20 prosenttia.

Määräyksiä voidaan harkita muutettavaksi kumman tahansa vanhemman pyynnöstä. Piirikunnan syyttäjän IV-D-osaston toimiston on tarkistettava TANF-tukea (Temporary Assistance for Needy Families) saavien perheiden elatusapumääräykset kolmen vuoden välein. Tarkastelun perusteella piirikunnan syyttäjän IV-D-osaston toimisto voi jättää tuomioistuimelle muutoshakemuksen. Lisätietoja elatusapumääräysten muuttamisesta saat täältä.

Voiko syyttäjän osaston IV-D-toimisto auttaa minua lasten huoltajuuteen tai vanhempien tapaamisaikaan liittyvissä asioissa?
Ei. Yksityisoikeudellisia asioita, kuten avioerohakemusta, huoltajuutta tai vanhempien tapaamisaikaa, ei voida käsitellä osaston IV-D elatusapuohjelman kautta. Näissä asioissa kannattaa hakea oikeudellista neuvontaa.

Onko minun silti maksettava elatusapua, jos en saa vanhempainaikaa lapseni kanssa?
Kyllä. Elatusavun maksamisen ja lapsen (lasten) kanssa vietettävän vanhempainajan käyttämisen välillä ei ole oikeudellista yhteyttä.

Uusi työnantajani ei ole vielä alkanut ottaa elatusapua palkastani. Voinko odottaa maksamista, kunnes tulonpidätys alkaa?
Ei. On sinun vastuullasi maksaa elatusapu, kunnes tulonpidätys alkaa. Lisätietoja saat klikkaamalla tästä.

Miksi en voi maksaa elatusapua suoraan huoltajalle?
Jos tuomioistuin on määrännyt sinut maksamaan elatusavun piirikunnan virkailijan toimiston tai Indianan osavaltion keskusperintäyksikön (INSCCU) kautta, sinun on tehtävä niin. Näin varmistetaan, että maksetuista rahoista on laillinen kirjaus, jonka tuomioistuin voi tunnustaa elatusavuksi.

Kuinka kauan elatusapua maksetaan?
Yleisesti, kun lapsi täyttää 19 vuotta, hän on lain nojalla emansipoitunut, ja huoltajuuteen kuulumattoman vanhemman velvollisuus maksaa nykyistä elatusapua päättyy. Seuraavien poikkeusten perusteella tuomioistuin voi määrätä, että elatusapu jatkuu lapsen 19-vuotispäivän jälkeen. Jotta elatusapu jatkuisi, tarvitaan tuomioistuimen määräys, jolla poikkeus tunnustetaan, ennen lapsen täysi-ikäistymistä kummassakin tapauksessa, jos:

– Lapsi on työkyvytön; tai
– Lapsi on päätoiminen lukio-opiskelija.

Varhemman kuin 19 vuotta täyttäneen lapsen elatusavun lakkauttaminen edellyttää oikeudellisia toimia (tuomioistuimen määräys). Tuomioistuimen on vapautettava lapsi ennen 19 vuoden ikää, jos tuomioistuin toteaa, että lapsi:

– Menee naimisiin; tai
– Siirtyy aktiivipalvelukseen Yhdysvaltoihin. Military; tai
– Lapsi ei ole kummankaan vanhemman tai tuomioistuimen hyväksymän henkilön tai laitoksen hoidossa tai valvonnassa

Tuomioistuin voi lakkauttaa muun kuin huoltajana toimivan vanhemman elatusvelvollisuuden lapsen emansipaatiolla tai ilman sitä, jos tuomioistuin toteaa, että kaikki seuraavat olosuhteet täyttyvät:

– Lapsi on vähintään 18-vuotias; ja
– Lapsi ei ole käynyt keskikoulua tai keskiasteen jälkeistä oppilaitosta neljän edeltävän kuukauden aikana; ja
– Ei ole kirjoilla keskikoulussa tai keskiasteen jälkeisessä oppilaitoksessa; ja
– Lapsi elättää itsensä tai kykenee elättämään itsensä työllä

Jotta tuomioistuin voi lakkauttaa elatusapumääräyksen ennen 19 vuoden ikää, tuomioistuimelle on jätettävä hakemus. Jos muulla kuin huoltajana olevalla vanhemmalla on elatusmaksurästejä siinä vaiheessa, kun elatusapumääräys päättyy, hänen on edelleen maksettava ne.

Jos elatusapumääräys koskee kahta tai useampaa lasta ja jos yksi lapsista tulee täysi-ikäiseksi, elatusapumääräyksen määrää EI automaattisesti alenneta. Osapuolten on haettava tuomioistuimen määräyksen muuttamista, jotta jäljelle jäävän lapsen (lasten) elatusavun uusi määrä voidaan määrittää.

Miksi kertakorvaukseni tai yrityspalkkioni takavarikoitiin?
Indianan laissa säädetään, että jos työntekijä saa erorahaa, sairausajan palkkaa, lomarahaa, provisiota, palkkiota, palkkiota tai mitä tahansa muuta kertakorvausta, kertakorvauksen määrästä on pidätettävä varat, jos työntekijällä on olemassa oleva elatusmaksuräste. Lisätietoja IC-31-16-15-19.

Miten konkurssi vaikuttaa elatusvelvollisuuteen?
Elatusapua ei voida maksaa konkurssimenettelyssä. Lisätietoja siitä, miten konkurssi vaikuttaa elatusvelvoitteisiin, saa konkurssiasianajajalta.

Federal Income Tax Refund Offset

Mitä on liittovaltion veronpalautusten kuittaus?
Veronpalautukset, jotka muutoin maksettaisiin muulle kuin huoltajuuttaan hoitavalle vanhemmalle, joka on velkaa elatusavun rästejä, kuittaantuvat (pysäytetään) verovirastossa (Internal Revenue Service (IRS), ja ne käytetään elatusavun maksamiseen. Tapauksista, jotka saavat liittovaltion kuittauksen, peritään maksu kuittausta kohti. Ei-huoltajavanhempi saa hyvityksen koko perinnästä.

Mitkä tapaukset voivat osallistua liittovaltion tuloveronpalautusten kuittausohjelmaan?
Valtiovaltion tuloveronpalautusten kuittausohjelmaan voivat osallistua vain tapaukset, jotka saavat palveluita osaston IV-D lapsen elatusapuohjelman kautta. Tapaukset, jotka ovat oikeutettuja liittovaltion veronpalautuksen kuittaukseen, ovat rästissä olevia elatusmaksuja. Jos elatusapupäätökseen sisältyy puolison elatusapua koskeva päätös, liittovaltion veronpalautuksen kuittausta voidaan käyttää myös erääntyneen puolison elatusvelvoitteen kattamiseen. Liittovaltion veronpalautusten kuittausta varten on kaksi erilaista kynnysarvoa.

  • Jos perhe on saanut väliaikaista apua vähävaraisille perheille (TANF) ja sen maksuräste on vähintään 150,00 dollaria, tai
  • Jos perhe ei ole saanut TANF-avustusta ja sen maksuräste on 500,00 dollaria.

Miten minulle ilmoitetaan, jos tapaukseni on jätetty liittovaltion tuloveronpalautuksen kuittausta varten?
Kun tapaus täyttää liittovaltion tuloveron kuittauksen edellytykset, ei-huoltajavanhemmalle vanhemmalle lähetetään kuittausta edeltävä ilmoitus, jossa ilmoitetaan, että tapaus on täyttänyt edellytykset. Pre-offset-ilmoituksia annetaan vuoden mittaan sitä mukaa, kun tapaukset ovat oikeutettuja ohjelmaan. Nämä ilmoitukset lähetetään huoltajaa vailla olevan vanhemman viimeiseen tiedossa olevaan osoitteeseen. Niin kauan kuin maksurästejä on jäljellä, huoltajaa vailla oleva vanhempi saa vain YHDEN ennakkoilmoituksen tapauksesta, vaikka häntä voidaan hakea kuittausta useampana vuonna. Tapausta ei poisteta liittovaltion tuloveronpalautuksen kuittausohjelmasta ennen kuin rästisaldo on nolla.

Miten minulle ilmoitetaan, että liittovaltion tuloveronpalautukseni on kuitattu elatusmaksurästien vuoksi?
Yhdysvaltion valtiovarainministeriön taloushallintoyksikkö (U.S. Department of Treasury’s Financial Management Service, Financial Management Service, U.S. Department of Treasury’s Financial Management Service, U.S. Department of Treasury, Financial Management Service, Financial Management Service, Financial Management Service, Financial Management Service, Financial Management Service, Financial Management Service, Financial Management Service, Financial Management Service, Financial Management Service, Financial Management Service, Financial Management Service, Financial Management Service, Financial Management Service, Financial Management Service, Financial Management Service, Financial Management Service, Financial Management Service.

Mitä jos en ole samaa mieltä rästeen määrästä ja/tai liittovaltion kuittauksen määrästä?
Huoltajuuteen kuulumaton vanhempi voi riitauttaa erääntyneen elatusavun määrän määrittämisen ja voi pyytää hallinnollista uudelleentarkastelua. Pyytääkseen hallinnollista uudelleentarkastelua huoltajuuteen kuulumattoman vanhemman on otettava yhteyttä siihen piirikunnan syyttäjän IV-D-osaston toimistoon, jossa tapaus sijaitsee. Yhteystiedot ilmoitetaan sekä kuittausta edeltävässä ilmoituksessa että kuittausilmoituksessa.

Jos huoltajaa vailla olevalla vanhemmalla on tapauksia useissa Indianan piirikunnissa, kuittausta edeltävässä ilmoituksessa ja kuittausilmoituksessa ilmoitetaan vain piirikunnan nimi aakkosjärjestyksessä. Ilmoituksissa ei luetella kaikkia piirikuntia, joissa huoltajuuteen kuulumattomalla vanhemmalla voi olla tapauksia, joissa on maksurästejä.

Mitä tapahtuu, jos olen jättänyt yhteisen liittovaltion veroilmoituksen nykyisen puolisoni kanssa?
Jos tietyt edellytykset täyttyvät, huoltajuuteen kuulumattoman vanhemman nykyinen puoliso voi olla oikeutettu saamaan osan palautuksesta täyttämällä IRS-lomakkeen 8379-Injured Spouse Claim and Allocation. Lomakkeen ensimmäisellä sivulla on tukikelpoisuuskriteerit ja hakuohjeet. Lomake on lähetettävä suoraan IRS:n toimistoon. Älä lähetä loukkaantunutta puolisoa koskevaa hakemusta Indianan elatusaputoimistoon (Child Support Bureau) tai piirikunnan syyttäjän Title IV-D -toimistoon. Lomakkeen 8379-Injured Spouse Claim and Allocation (Lomake 8379-Injured Spouse Claim and Allocation) saa mistä tahansa paikasta, josta saa liittovaltion tuloverolomakkeita, kuten paikallisesta kirjastosta, Yhdysvaltain postilaitokselta tai verovalmistajan toimistosta, tai lomakkeen voi ladata osoitteesta http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8379.pdf. IRS on vastuussa päätöksen tekemisestä vahingoittunutta puolisoa koskevasta vaatimuksesta.

Milloin kuitattu liittovaltion tuloveronpalautukseni lähetetään huoltajalle?
Se riippuu siitä, miten liittovaltion veroilmoitus jätettiin:

  • Kohtaista liittovaltion tuloveronpalautusta pidätetään 30 päivän ajan ennen kuin se maksetaan huoltajalle.
  • Yhteinen liittovaltion tuloveronpalautus voidaan pidättää enintään kuuden kuukauden ajan, jotta ei-huoltajavanhemman nykyinen puoliso voi tehdä hakemuksen vahingoittuneena puolisona ja pyytää IRS:ää ottamaan hänen tulonsa erikseen huomioon (ks. edellä). Palautus maksetaan huoltajalle kuuden kuukauden pitoajan jälkeen.

Voidaanko kaikki kuitattu liittovaltion tuloveron palautus lähettää huoltajalle?
Ei välttämättä. Jos varoja on maksettava TANF-etuuksien (Temporary Assistance for Needy Families) takaisinmaksuna, liittovaltion laki on selkeä, että liittovaltion tuloveronpalautuksen kuittaukset on ensin käytettävä TANF-avustuksen takaisinmaksuun.

Kuinka Child Support Bureau saa liittovaltion tuloveronpalautukseni?
Liittovaltion tuloveronpalautuksen kuittaukset vastaanotetaan 4-6 viikon kuluttua siitä päivästä, joka on lueteltu kuittausilmoituksessa (offset notice), jonka on laatinut U.S. Department of Treasury’s Financial Management Services.

State Income Tax Refund Offset

What is a State Income Tax Refund Offset?
Indiana Department of Revenue kuittaa (takavarikoi) osavaltion tuloveronpalautukset, jotka muutoin maksettaisiin muulle kuin huoltajuuteen oikeutetulle vanhemmalle, joka on velkaa elatusmaksurästejä, ja ne käytetään elatusmaksuvelkaan.

Mitkä tapaukset voivat osallistua osavaltion tuloveronpalautusten kuittausohjelmaan?
Vain ne tapaukset, jotka saavat palveluja osaston IV-D lapsen elatusapuohjelman kautta, ovat oikeutettuja osavaltion tuloveronpalautusten kuittaukseen. Tapaukset, jotka ovat oikeutettuja valtion veronpalautuksen kuittaukseen, ovat vähintään 150,00 dollarin suuruisia maksamattomia elatusmaksuja. Jos huoltajuuteen kuulumattomalla vanhemmalla on useampi kuin yksi tapaus, summa on kaikkien tapausten rästien yhdistelmä.

Miten minulle ilmoitetaan, että osavaltion tuloveronpalautukseni on kuitattu (takavarikoitu) elatusmaksurästeiden vuoksi?
Indianan osavaltion elatusaputoimisto (Child Support Bureau) lähettää kuittausilmoituksen huoltajuuteen kuulumattomalle vanhemmalle osavaltioveroilmoituksessa annettuun osoitteeseen. Ilmoituksessa ilmoitetaan palautuksen määrä, kuittauspäivämäärä ja se, minkä piirikunnan syyttäjän Title IV-D -toimisto on vastuussa kuittauksesta.

Jos huoltajuuteen kuulumattomalla vanhemmalla on useampi kuin yksi Title IV-D -tapaus, kokonaisrikkomus on kaikkien Title IV-D -tapausten rästien yhdistelmä. Jos huoltajuuteen kuulumattomalla vanhemmalla on tapauksia useissa Indianan piirikunnissa, kuittausta edeltävässä ilmoituksessa ja kuittausta koskevassa ilmoituksessa ilmoitetaan vain piirikunta, joka perustuu piirikunnan nimen aakkosjärjestykseen. Ilmoituksissa ei luetella kaikkia piirikuntia, joissa huoltajuuteen kuulumattomalla vanhemmalla voi olla tapauksia, joissa on maksurästejä.

Mitä tapahtuu, jos en ole samaa mieltä maksurästeen määrästä tai osavaltion tuloveron palautuksen kuittauksesta?
Kuittausilmoituksessa on tietoa siitä, miten voi pyytää hallinnollista kuulemista osavaltion tuloveron palautuksen takavarikoimisen vastustamiseksi. Hallinnollista kuulemista koskevan pyynnön on oltava perillä Indianan keskitetyssä täytäntöönpanoyksikössä 30 päivän kuluessa ilmoituksessa mainitusta päivämäärästä. Kopio ilmoituksesta on lähetettävä allekirjoitetun kirjallisen kuulemispyynnön mukana.

Mitä tapahtuu, jos jätin nykyisen puolisoni kanssa yhteisen osavaltion tuloveroilmoituksen?
Huoltajattoman vanhemman nykyinen puoliso voi olla oikeutettu saamaan osan palautuksesta lähettämällä kirjallisen pyynnön osoitteeseen:
Indiana Centralized Enforcement Unit
402 W Washington ST, MS 11,
Indianapolis, IN 46204

Liitä mukaan kopio osavaltion tuloveron kuittausilmoituksesta, joka lähetettiin muulle kuin huoltajavanhemmalle, sekä muun kuin huoltajavanhemman nimi, sosiaaliturvatunnus, nykyisen puolison nimi ja sosiaaliturvatunnus, puhelinnumero ja nykyinen osoite. Nykyisen puolison on allekirjoitettava pyyntö. Indianan verovirasto on vastuussa päätöksen tekemisestä nykyisen puolison osuudesta.

Kuinka Child Support Bureau saa osavaltion tuloveron palautukseni?
Indianan verovirasto (Indiana Department of Revenue) pitää osavaltion tuloveron palautusta hallussaan 60-75 päivän ajan Indianan osavaltion elatusapuviraston lähettämän ilmoituksen päivämäärästä.

Miksi kuitattua osavaltion tuloveronpalautustani ei ole lähetetty huoltajalle?
Kun osavaltion tuloveronpalautus on saatu Indianan verovirastosta, sitä käytetään ensin nykyiseen elatusvelvoitteeseen. Jos kyseiseltä kuukaudelta ei ole maksettavaa elatusapua, osavaltion tuloveron palautusta käytetään maksamatta olevaan elatusapuvelvoitteeseen, ja sitä pidetään hallussa 29 päivän ajan ennen kuin se maksetaan huoltajalle. Lisäksi osavaltion tuloveronpalautusta ei saa maksaa huoltajalle, jos:

  • Rästejä on maksettava TANF-ohjelmasta (Temporary Assistance for Needy Families, tilapäinen apu vähävaraisille perheille)

Miksi sekä osavaltion että liittovaltion tuloveronpalautukseni kuitataan (keskeytetään)?
Kummallekin verovirastolle (IRS:lle) ja Indianan verohallinnolle (Indiana Department of Revenue, Department of Revenue, D.E.M.I.S.)
ilmoitetaan asiasta, kun tapauksen rästisaldon osalta on täyttyneet kriteerit, joiden perusteella veronpalautus voidaan kuitata. Kumpikin toimisto laskee tuloveronpalautuksen määrän ja käsittelee palautuksen kuittauksen itsenäisesti. Jos kuitataan (takavarikoidaan) enemmän rahaa kuin on velkaa, laki edellyttää, että ylimääräinen määrä palautetaan vanhemmalle, joka ei ole huoltaja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.