Fluviální proces, fyzikální interakce proudící vody a přirozených koryt řek a potoků. Tyto procesy hrají zásadní a nápadnou roli při denudaci zemského povrchu a transportu horninového detritu z vyšších do nižších poloh.

Přečtěte si více o tomto tématu
řeka
…přírodní vodní tok, který teče v korytě s vymezenými břehy . Moderní použití zahrnuje řeky, které jsou vícekanálové, přerušované,…

Na velké části světa je eroze krajiny, včetně snižování hor a budování nížin, způsobena vodním tokem. Jak déšť padá a shromažďuje se ve vodních tocích, proces eroze nejen degraduje krajinu, ale samotné produkty eroze se stávají nástroji, kterými řeky vyřezávají údolí, jimiž protékají. Sedimentární materiály erodované z jednoho místa jsou přenášeny a ukládány na jiném místě, aby byly znovu a znovu erodovány a ukládány, než se dostanou do oceánu. Na po sobě jdoucích místech jsou říční rovina a samotné koryto produktem interakce proudění vodního toku se sedimenty přinesenými z povodí nad ním.

Rychlost proudění řeky závisí především na sklonu a drsnosti jejího koryta. Strmější sklon způsobuje vyšší rychlost proudění, ale drsnější koryto ji snižuje. Sklon řeky přibližně odpovídá spádu krajiny, kterou protéká. V blízkosti pramene, často v kopcovitých oblastech, je sklon obvykle strmý, ale postupně se s občasnými nerovnostmi vyrovnává, až se při překonávání rovin v druhé části toku řeky obvykle stává poměrně mírným. V souladu s tím velké toky obvykle začínají jako bystřiny s velmi bouřlivým prouděním a končí jako mírně tekoucí řeky.

V době povodní přinášejí řeky velké množství sedimentů, které pocházejí především z rozpadu povrchových vrstev kopců a údolních svahů deštěm a z eroze koryta tekoucí vodou. K rozpadu zemského povrchu a přísunu sedimentů do řek přispívají také ledovce, mráz a vítr. Síla říčního proudu při transportu materiálu závisí do značné míry na jeho rychlosti, takže proudy s rychlým spádem v blízkosti pramenů řek mohou strhávat skály, balvany a velké kameny. Ty se při svém dalším postupu postupně rozmělňují na oblázky, štěrk, písek a bahno a jsou hlavní řekou unášeny směrem k moři nebo jsou při povodních částečně rozmetány po rovinách. Velikost materiálů usazených v korytě řeky se zmenšuje s tím, jak se snižuje rychlost proudu a snižuje jeho transportní síla.

Získejte předplatné Britannica Premium a získejte přístup k exkluzivnímu obsahu. Předplaťte si nyní

Od prvních dnů moderní aplikované hydrauliky se inženýrský výzkum snaží lépe porozumět transportu sedimentů. Protože částice sedimentu jsou obecně těžší než množství vody, které vytlačují, Archimédův princip nebylo možné použít k vysvětlení skutečnosti, že těžký sediment je schopen být zvedán a transportován proudící vodou. Bylo proto nutné jiné vysvětlení. Výzkum dvacátého století v této souvislosti rozlišuje mezi „zatížením dna“ na jedné straně a „suspendovaným zatížením“ na straně druhé. První z nich se skládá z větších částic, které se buď valí, nebo jsou posouvány po dně toku, nebo „přeskakují“ či solí z hřebene jedné vlny na druhou, pokud je rychlost proudění dostatečně velká. Na druhé straně menší částice, suspendované sedimenty, které jsou jednou zachyceny a vyzdviženy pohybující se vodou, mohou zůstat v suspenzi po značnou dobu a být tak přenášeny na vzdálenost mnoha kilometrů.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.