1. SZAKASZ AZONOSÍTÁS

Termék neve: Kobalt(II)-oxid nanorészecskék / nanopor

Termékszám: Minden vonatkozó American Elements termékkód, pl. CO2-OX-02-NP , CO2-OX-03-NP , CO2-OX-04-NP , CO2-OX-05-NP

CAS #: 1307-96-6

Az anyag releváns azonosított felhasználásai: Tudományos kutatás és fejlesztés

A szállító adatai:
American Elements
10884 Weyburn Ave.
Los Angeles, CA 90024
Tel: +1 310-208-0551
Fax: +1 310-208-0351

Sürgősségi telefonszám:
Belföldi, Észak-Amerika: +1 800-424-9300
International: +Az anyag vagy keverék besorolása a 29 CFR 1910 (OSHA HCS)
GHS08 Egészségre veszélyes
Carc. 2 H351 Feltehetően rákot okoz.
GHS07
Acute Tox. 4 H302 Lenyelve ártalmas.
Skin Sens. 1 H317 Allergiás bőrreakciót okozhat.
Egyébként nem osztályozott veszélyek
Nincs adat
GHS címkeelemek
GHS címkeelemek, beleértve az elővigyázatossági nyilatkozatokat
Veszélyt jelző piktogramok

GHS07
GHS08
jelzőszó
Figyelmeztetés
Veszélyt meghatározó összetevők a címkén:
Kobalt(II)-oxid
Kobalt(II,III)-oxid
Veszélyre utaló nyilatkozatok
H302 Lenyelve ártalmas.
H317 Allergiás bőrreakciót okozhat.
H351 Feltehetően rákot okozhat.
Vigyázz- és óvintézkedésekre vonatkozó nyilatkozatok
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.
P280 Viseljen védőkesztyűt/védő ruhát/szemvédelmet/arcvédelmet.
P281 Használja az előírt egyéni védőeszközöket.
P301+P312 LÁNYÁSZÁS esetén: Hívjon mérgező központot/orvost/…/ha rosszul érzi magát.
P405 Zárva tárolja.
P501 A tartalmat/tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
WHMIS besorolás
D1B – azonnali és súlyos mérgező hatást okozó mérgező anyag
D2B – egyéb mérgező hatást okozó mérgező anyag
Besorolási rendszer
HMIS besorolások (skála 0-4)
(Hazardous Materials Identification System)
Egészség (akut hatások) = 2
Gyúlékonyság = 0
Fizikai veszély = 1
Egyéb veszélyek
A PBT és vPvB értékelés eredményei
PBT:
N/A
vPvB:
N/A

3. SZAKASZ. ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓK AZ ÖSSZETEVŐKRŐL

Kémiai jellemzés: Keverékek
Veszélyes összetevők:
1307-96-6 Kobalt(II)-oxid
Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317
90,0%
1308-06-1 Kobalt(II,III)-oxid
Carc. 2, H351; Skin Sens. 1, H317
10.0%
Kiegészítő információk
Nincs ismert.

SZAKASZ 4. ELSŐSHAJNOKI INTÉZKEDÉSEK

Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása
Légzés esetén:
A beteget friss levegővel ellátni. Ha nem lélegzik, gondoskodjon mesterséges lélegeztetésről. Tartsa melegen a beteget.
Kérjen azonnali orvosi tanácsot.
Bőrrel való érintkezés esetén:
Szappannal és vízzel azonnal mossa le; alaposan öblítse le.
Kérjen azonnali orvosi tanácsot.
Szemmel való érintkezés esetén:
A nyitott szemet több percig folyó víz alatt öblítse ki. Forduljon orvoshoz.
Lenyelés esetén:
Kérjen orvosi ellátást.
Tájékoztatás az orvosnak
Fontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett
Nincs adat
Szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés feltüntetése
Nincs adat

SZAKASZ5. TŰZELHÁRÍTÁSI MÓDSZEREK

Űzoltószerek
Az alkalmas tűzoltószerek
A termék nem gyúlékony. A környező tűznek megfelelő tűzoltási intézkedéseket használjon.
Az anyagból vagy keverékből eredő különleges veszélyek
Ha ez a termék tűzbe kerül, a következők szabadulhatnak fel:
Fémoxid füst
Tanácsok a tűzoltóknak
Védelmi felszerelés:
Viseljen önzáró légzőkészüléket.
Viseljen teljesen védő, áthatolhatatlan ruhát.

6. SZAKASZ. VESZÉLYES KIEGÉSZÍTÉSI MÓDSZEREK

Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások
Egyéni védőfelszerelés használata. Tartsa távol a nem védett személyeket.
Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről
Környezeti óvintézkedések:
Nem engedheti, hogy az anyag hatósági engedélyek nélkül a környezetbe kerüljön.
Az elszigetelés és a takarítás módszerei és anyagai:
A szennyezett anyagot hulladékként ártalmatlanítsa a 13. szakasznak megfelelően.
A másodlagos veszélyek megelőzése:
Nincs szükség különleges intézkedésekre.
Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezelésre vonatkozó információkat lásd a 7. szakaszban
Az egyéni védőfelszerelésekre vonatkozó információkat lásd a 8. szakaszban.
Az ártalmatlanításra vonatkozó információkat lásd a 13. szakaszban.

SZAKASZ 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés
A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések
Száraz védőgáz alatt kezelje.
A tárolóedényt szorosan lezárva tartsa.
Hűvös, száraz helyen, szorosan zárt tartályokban tárolja.
A munkahelyen gondoskodjon a jó szellőzésről.
A robbanás és tűz elleni védelemmel kapcsolatos információk:
A termék nem gyúlékony
A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetetlenségeket
Tárolóhelyiségekkel és tárolóedényekkel szemben támasztott követelmények:
Nincsenek különleges követelmények.
Tárolásra vonatkozó információk egy közös tárolóhelyen:
Oxidálószerektől távol kell tárolni.
Légtől távol kell tárolni.
További információk a tárolási körülményekről:
Száraz inert gáz alatt kell tárolni.
Ez a termék levegőre érzékeny.
Tartsuk a tartályt szorosan lezárva.
Tároljuk hűvös, száraz körülmények között, jól lezárt tartályokban.
Specifikus végfelhasználás(ok)
Nincs adat

8. SZAKASZ. Expozíció-szabályozás/személyvédelem

Kiegészítő információk a műszaki rendszerek kialakítására vonatkozóan:
Veszélyes vegyi anyagokhoz tervezett, megfelelően működő vegyszeres füstelvezető, amelynek átlagos arcsebessége legalább 100 láb/perc.
Vezérlési paraméterek
Munkahelyi ellenőrzést igénylő határértékkel rendelkező komponensek:
1307-96-6 Kobalt(II)-oxid (90,0%)
PEL (USA) Hosszú távú érték: 0,1* mg/m3
mint Co; *fémporra és füstre
REL (USA) Hosszú távú érték: 0.05 mg/m3
mint Co; fémpor & füst
TLV (USA) Hosszú távú érték: 0,02 mg/m3
mint Co, BEI
1308-06-1 Kobalt(II,III)-oxid (10,0%)
PEL (USA) Hosszú távú érték: 0,1* mg/m3
mint Co; *fémpor és füst
REL (USA) Hosszú távú érték: 0.05 mg/m3
mint Co; fémpor & füst
TLV (USA) Hosszú távú érték: 0,02 mg/m3
mint Co, BEI
Biológiai határértékkel rendelkező összetevők:
1307-96-6 Kobalt(II)-oxid (90,0%)
BEI (USA) 15 μg/L
közeg: vizelet
idő: műszak végén a munkahét végén
Paraméter:
Kiegészítő információk:
Nincs adat
Az expozíció ellenőrzése
Egyéni védőfelszerelés
Tartsuk be a vegyi anyagok kezelésénél szokásos védő- és higiéniai gyakorlatokat.
Tartsuk távol az élelmiszerektől, italoktól és takarmánytól.
Távolítson el azonnal minden szennyezett és szennyezett ruházatot.
Mosson kezet szünetek előtt és a munka végén.
Fenntartani az ergonómiailag megfelelő munkakörnyezetet.
Légzőkészülékek:
Magas koncentráció esetén használjon megfelelő légzőkészüléket.
A kezek védelme:
Áthatatlan kesztyű
A kesztyűket használat előtt ellenőrizze.
A kesztyűk alkalmasságát az anyag és a minőség alapján kell meghatározni, ez utóbbi gyártónként változhat.
A kesztyű anyagának behatolási ideje (percben)
Nincs adat
Szemvédelem:
Védőszemüveg
Testvédelem:
Védő munkaruha

RÉSZ 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
Megjelenés:
Form: Különböző formák (por/pehely/kristályos/gyöngyök stb.)
Szín: Zöldes-barna
Bűz: Nincs adat
Bűzhatárérték: Nincs adat.
pH: N/A
Az olvadáspont/olvadási tartomány:
Fűtőpont/forrási tartomány: 1935 °C (3515 °F)
Fűtőpont/forrási tartomány: Nincs adat
Sublimációs hőmérséklet/kezdet: Nincs adat
Gyúlékonyság (szilárd, gáz): Nincs adat.
Gyulladási hőmérséklet: Nincs adat
Bomlási hőmérséklet: Nincs adat
Autógyulladás: A termék nem öngyulladó.
Robbanásveszély: Nincs adat.
Robbantási határértékek:
Kisebb: Nincs adat
Felső: Nincs adat
Gőznyomás: N/A
Sűrűség 20 °C-on (68 °F): 6,45 g/cm3 (53,825 lbs/gal)
Relatív sűrűség: Nincs adat.
Párasűrűség: N/A
Párolgási sebesség:
Oldhatóság vízben (H2O): Oldhatatlanság
Megoszlási együttható (n-oktanol/víz): Nincs adat.
Viszkozitás:
Dinamikus: N/A
Kinematikus: N/A
Organikus oldószer tartalom:
Organikus oldószerek: 100,0 %
Szárazanyag-tartalom: 100,0 %
Minden egyéb információ: Nincs adat

10. SZAKASZ. ÁLLANDÓSÁG ÉS REAKTIVITÁS

Reaktivitás
Nincs adat
Kémiai stabilitás
Az ajánlott tárolási körülmények között stabil.
Hőmérsékleti bomlás / kerülendő körülmények:
Az előírásoknak megfelelő felhasználás és tárolás esetén bomlás nem következik be.
Veszélyes reakciók lehetősége
Veszélyes reakciók nem ismertek
Kerülendő körülmények
Nem állnak rendelkezésre adatok
Inkompatibilis anyagok:
Levegő
Hidrogénező anyagok
Veszélyes bomlástermékek:
Fémoxid füst

11. SZAKASZ. TOKIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Toxikológiai hatásokra vonatkozó információk
Akut toxicitás:
Káros, ha lenyelik.
A kémiai anyagok toxikus hatásainak nyilvántartása (RTECS) tartalmaz akut toxicitási adatokat a termék összetevőire vonatkozóan.
A besorolás szempontjából relevánsLD/LC50 értékek:
1307-96-6 Kobalt(II)oxid
Orális LD50 202 mg/kg (patkány)
Bőrirritáció vagy korrózió:
Bőrirritáló hatás.
Szemirritáció vagy korrózió:
Irritációt okozhat
Szenzibilizáció:
Allergiás bőrreakciót okozhat.
Baktériumsejt mutagenitás:
Nincs ismert hatás.
Karcinogenitás:
IARC-2B: Lehetséges, hogy rákkeltő az emberre nézve: korlátozott bizonyíték emberen, kísérleti állatokon elegendő bizonyíték hiányában.
ACGIH A3: Állati rákkeltő: Az anyag kísérleti állatokban viszonylag nagy dózisban, a beadási mód(ok), a hely(ek), a szövettani típus(ok), vagy a munkavállalók expozíciója szempontjából nem relevánsnak tekintett mechanizmus(ok) révén karcinogén. A rendelkezésre álló járványtani vizsgálatok nem erősítik meg a rák megnövekedett kockázatát az expozíciónak kitett emberekben.
A rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy az anyag valószínűleg nem okoz rákot az emberekben, kivéve a nem gyakori vagy valószínűtlen expozíciós utak vagy szintek esetén.
A vegyi anyagok toxikus hatásainak nyilvántartása (RTECS) tumorogén és/vagy karcinogén és/vagy neoplasztikus adatokat tartalmaz a termék összetevőire vonatkozóan.
Reproduktív toxicitás:
Nincs ismert hatás.
Specifikus célszervi rendszer toxicitás – ismételt expozíció:
Nincs ismert hatás.
Specifikus célszervi rendszer toxicitás – egyszeri expozíció:
Nincs ismert hatás.
Aspirációs veszély:
Nincs ismert hatás.
Subakut vagy krónikus toxicitás:
A vegyi anyagok toxikus hatásainak nyilvántartása (RTECS) többszörös dózisú toxicitási adatokat tartalmaz erre az anyagra vonatkozóan.
Kiegészítő toxikológiai információk:
A legjobb tudásunk szerint ennek az anyagnak az akut és krónikus toxicitása nem teljesen ismert.
A termék a következő veszélyeket mutatja a készítményekre vonatkozó, belsőleg jóváhagyott számítási módszerek szerint:
Káros
Károsító
Irritáló

12. SZAKASZ. EKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Toxicitás
Vízi toxicitás:
Nincs adat
Megmaradás és lebonthatóság
Nincs adat
Bioakkumulációs potenciál
Nincs adat
Mozgékonyság a talajban
Nincs adat
Ekotoxikus hatások:
Megjelölés:
Nagyon mérgező a vízi szervezetekre
Kiegészítő ökológiai információk:
Az anyagot hatósági engedély nélkül nem szabad a környezetbe juttatni.
Ne engedje, hogy a termék még kis mennyiségben is talajvízbe, vízfolyásokba vagy csatornarendszerekbe kerüljön.
Veszélyt jelent az ivóvízre, ha még rendkívül kis mennyiség is a talajba szivárog.
Szintén mérgező a halakra és a víztestekben élő planktonokra.
Hosszan tartó káros hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.
Kerülje el a környezetbe jutást.
Nagyon mérgező a vízi szervezetekre
A PBT és vPvB értékelés eredményei
PBT:
N/A
vPvB:
N/A
Egyéb káros hatások
Nincs adat

13. SZAKASZ. Ártalmatlanítási szempontok

Hulladékkezelési módszerek
Javaslat
A megfelelő ártalmatlanítás érdekében konzultáljon a hatósági előírásokkal.
Tisztítatlan csomagolások:
Javaslat:
A hatósági előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

14. SZAKASZ. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

UN-szám
DOT, IMDG, IATA
UN 3288
UN megfelelő szállítási név
DOT
Toxikus szilárd anyag, szervetlen, n.o.s. (Kobalt(II)oxid)
IMDG
Toxikus szilárd anyag, szervetlen, n.o.s., N.O.S. (Cobalt(II) oxide), MARINE POLLUTANT
IATA
TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. (Cobalt(II) oxide)
Transportveszélyességi osztály(ok)
DOT
Class
6.1 Toxic substances.
Label
6.1
Class
6.1 (T2) Toxic substances
Label
6.1
IMDG
Class
6.1 Toxic substances.
Label
6.1
IATA
Class
6.1 Toxic substances
Label
6.1
Packolási csoport
DOT, IMDG, IATA
III
Környezeti veszélyek:
Marine pollutant (IMDG):
Szimbólum (hal és fa)
Speciális óvintézkedések a felhasználó számára
Figyelmeztetés: Mérgező anyagok
Szállítás ömlesztve a MARPOL73/78 II. mellékletének és az IBC kódnak megfelelően
N/A
Szállítás/kiegészítő információk:
DOT
Marine Pollutant (DOT):
No
UN “Model Regulation”:
UN 3288, Toxic solids, inorganic, n.o.s. (Cobalt(II) oxide), 6.1, III

SECTION 15. SZABÁLYZÁSI INFORMÁCIÓK

Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok
GHS GHS címke elemei, beleértve az elővigyázatossági nyilatkozatokat
Veszélyt jelző piktogramok
GHS07
GHS08
Jelszó
Figyelmeztetés
A címkézés veszélyt meghatározó elemei:
Kobalt(II)-oxid
Kobalt(II,III)-oxid
Veszélyre utaló mondatok
H302 Lenyelve ártalmas.
H317 Allergiás bőrreakciót okozhat.
H351 Feltehetően rákot okozhat.
Vigyázó utasítások
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.
P280 Viseljen védőkesztyűt/védő ruházatot/szemvédelmet/arcvédelmet.
P281 Használja az előírt egyéni védőfelszerelést.
P301+P312 HA LÉLEGZIK: Hívjon mérgező központot/orvost/…/ha rosszul érzi magát.
P405 Zárva tárolja.
P501 A tartalmat/tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
Nemzeti előírások
A termék minden összetevője szerepel az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének Toxic Substances Control Act Chemical substance Inventory jegyzékében.
A termék minden összetevője szerepel a kanadai hazai anyagok jegyzékében (DSL).
SARA 313. szakasz (specifikus toxikus vegyi anyagok listája)
1307-96-6 Kobalt(II)oxid
90,0%
1308-06-1 Kobalt(II,III)oxid
10,0%
California Proposition 65
Prop 65 – Rákot okozó vegyi anyagok
1307-96-6 Kobalt(II)oxid
90.0%
Prop 65 – fejlődési toxicitás
Az összetevők egyike sincs felsorolva.
Prop 65 – fejlődési toxicitás, női
Az összetevők egyike sincs felsorolva.
Prop 65 – Fejlődési toxicitás, férfi
Az összetevők egyike sincs felsorolva.
A felhasználás korlátozására vonatkozó információk:
Kizárólag szakmailag képzett személyek általi felhasználásra.
Egyéb előírások, korlátozások és tiltó rendelkezések
Az 1907/2006/EK REACH-rendelet szerint különös aggodalomra okot adó anyag (SVHC).
Az összetevők egyike sincs felsorolva.
Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 67. cikke és XVII. melléklete szerinti, a gyártásra, forgalomba hozatalra és felhasználásra vonatkozó korlátozási feltételeket be kell tartani.
Az összetevők egyike sem szerepel a jegyzékben.
A REACH rendeletek XIV. melléklete (felhasználási engedélyköteles)
Az összetevők egyike sem szerepel a jegyzékben.
Kémiai biztonsági értékelés:
Kémiai biztonsági értékelés nem készült.

SZAKASZ 16. SZAKASZ. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerint. A fenti információk vélhetően helytállóak, de nem tekinthetők teljes körűnek, és csak tájékoztató jellegűek. A jelen dokumentumban szereplő információk ismereteink jelenlegi állásán alapulnak, és a termékre a megfelelő biztonsági óvintézkedések figyelembevételével alkalmazhatók. Nem jelent garanciát a termék tulajdonságaira vonatkozóan. Az American Elements nem vállal felelősséget a kezelésből vagy a fenti termékkel való érintkezésből eredő károkért. A további értékesítési feltételeket lásd a számla vagy a csomagolószelvény hátoldalán. COPYRIGHT 1997-2018 AMERICAN ELEMENTS. ENGEDÉLYEZVE KORLÁTLAN SZÁMÚ PAPÍRMÁSOLAT KÉSZÍTÉSÉRE KIZÁRÓLAG BELSŐ HASZNÁLATRA.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.