DEEL 1. IDENTIFICATIE

Productnaam: Kobalt(II) Oxide nanodeeltjes / Nanopoeder

Productnummer: Alle toepasselijke productcodes van American Elements, bijv. CO2-OX-02-NP , CO2-OX-03-NP , CO2-OX-04-NP , CO2-OX-05-NP

CAS #: 1307-96-6

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof: Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling

Details leverancier:
American Elements
10884 Weyburn Ave.
Los Angeles, CA 90024
Tel: +1 310-208-0551
Fax: +1 310-208-0351

Noodtelefoonnummer:
Binnenland, Noord-Amerika: +1 800-424-9300
International: +1 703-527-3887

SECTIE 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Classificatie van de stof of het mengsel overeenkomstig 29 CFR 1910 (OSHA HCS)
GHS08 Gezondheidsgevaar
Carc. 2 H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
GHS07
Acute Tox. 4 H302 Schadelijk bij opname door de mond.
Skin Sens. 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Niet elders ingedeelde gevaren
geen gegevens beschikbaar
GHS-etiketteringselementen
GHS-etiketteringselementen, met inbegrip van voorzorgsmaatregelen
Gevaarpictogrammen

GHS07
GHS08
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
Kobalt(II)oxide
Kobalt(II,III)oxide
Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Voorzorgsmaatregelen
P261 Vermijd het inademen van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel.
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
P281 Gebruik indien nodig persoonlijke beschermingsmiddelen.
P301+P312 BIJ INSLIKKEN: Bel een ANTIGIFCENTRUM/arts/…/als u zich onwel voelt.
P405 Afgesloten opslaan.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
WHMIS-classificatie
D1B – Giftige stof die onmiddellijke en ernstige toxische effecten veroorzaakt
D2B – Giftige stof die andere toxische effecten veroorzaakt
Classificatiesysteem
HMIS-classificaties (schaal 0-4)
(Hazardous Materials Identification System)
Gezondheid (acute effecten) = 2
Vlambaarheid = 0
Fysisch gevaar = 1
Andere gevaren
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
PBT:
N.v.t.
vPvB:
N.v.t.

SECTIE 3. SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER INGREDIËNTEN

Chemische karakterisering: Mengsels
Gevaarlijke bestanddelen:
1307-96-6 Kobalt(II)oxide
Acute Tox. 4, H302; Huidgevoelig. 1, H317
90,0%
1308-06-1 Kobalt(II,III)oxide
Carc. 2, H351; Sens. voor de huid 1, H317
10,0%
Aanvullende informatie
Niet bekend.

SECTIE 4. EHBO-maatregelen

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Bij inademing:
Patiënt verse lucht toedienen. Indien niet ademend, kunstmatige ademhaling toepassen. Patiënt warm houden.
Onmiddellijk een arts raadplegen.
Bij contact met de huid:
Onmiddellijk wassen met water en zeep; goed naspoelen.
Onmiddellijk een arts raadplegen.
Bij contact met de ogen:
Oog geopend oog gedurende enkele minuten onder stromend water uitspoelen. Een arts raadplegen.
In geval van inslikken:
Neem medische behandeling.
Informatie voor de arts
Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Geen gegevens beschikbaar
Informatie over de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen gegevens beschikbaar

SECTIE 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
Product is niet ontvlambaar. Gebruik brandbestrijdingsmaatregelen die bij de omringende brand passen.
Bijzondere gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Als dit product bij een brand betrokken raakt, kan het volgende vrijkomen:
Metaaloxidedampen
Aanwijzingen voor brandweerlieden
Beschermingsmiddelen:
Draag een onafhankelijk ademhalingstoestel.
Draag een volledig beschermend ondoorlatend pak.

VERSIE 6.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Onbeschermde personen op afstand houden.
Voor voldoende ventilatie zorgen
Voorzorgsmaatregelen voor het milieu:
Materiaal niet in het milieu laten vrijkomen zonder officiële vergunning.
Methoden en materialen voor indamming en opruiming:
Verontreinigd materiaal verwijderen als afval volgens rubriek 13.
Voorkoming van secundaire gevaren:
Geen speciale maatregelen nodig.
Verwijzing naar andere rubrieken
Zie rubriek 7 voor informatie over veilig hanteren
Zie rubriek 8 voor informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen.
Zie rubriek 13 voor informatie over verwijdering.

SECTIE 7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren
Hanteren onder droge beschermgas.
Vat goed afgesloten houden.
Opslaan op een koele, droge plaats in goed gesloten vaten.
Zorg voor een goede ventilatie op de werkplek.
Informatie over bescherming tegen ontploffingen en brand:
Het produkt is niet brandbaar
Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Eisen ten aanzien van opslagruimten en recipiënten:
Geen bijzondere eisen.
Informatie over de opslag in een gemeenschappelijke opslagruimte:
Op een zodanige plaats bewaren dat het niet in contact komt met oxiderende middelen.
Op een zodanige plaats bewaren dat het niet in contact komt met lucht.
Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Opslaan onder droog inert gas.
Dit product is luchtgevoelig.
Verpakking goed gesloten houden.
Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
Specifiek eindgebruik:
Geen gegevens beschikbaar

SECTIE 8. EXAMENBESTRIJDINGSMAATREGELEN/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Aanvullende informatie over het ontwerp van technische systemen:
Goed werkende chemische afzuigkappen, ontworpen voor gevaarlijke chemicaliën en met een gemiddelde aanzetsnelheid van ten minste 100 voet per minuut.
Controleparameters
Componenten met grenswaarden die controle op de werkplek vereisen:
1307-96-6 Kobalt(II)oxide (90,0%)
PEL (VS) Langetermijnwaarde: 0,1* mg/m3
als Co; *voor metaalstof en -rook
REL (VS) Langetermijnwaarde: 0.05 mg/m3
as Co; metaalstof & rook
TLV (USA) Langetermijnwaarde: 0,02 mg/m3
as Co, BEI
1308-06-1 Kobalt(II,III)oxide (10,0%)
PEL (USA) Langetermijnwaarde: 0,1* mg/m3
as Co; *voor metaalstof en rook
REL (USA) Langetermijnwaarde: 0,05 mg/m3
REL (USA).05 mg/m3
als Co; metaalstof &rook
TLV (USA) Langetermijnwaarde: 0,02 mg/m3
als Co, BEI
Ingrediënten met biologische grenswaarden:
1307-96-6 Kobalt(II)oxide (90,0%)
BEI (USA) 15 μg/L
Medium: urine
Tijd: einde dienst aan einde werkweek
Parameter: Kobalt (achtergrond)
1 μg/L
Medium: urine
Tijd: einde van de dienst aan het einde van de werkweek
Parameter: Kobalt (achtergrond, semi-kwantitatief)
1308-06-1 Kobalt(II,III)oxide (10,0%)
BEI (USA) 15 μg/L
Medium: urine
Tijd: einde dienst aan het einde van de werkweek
Parameter: Kobalt (achtergrond)
1 μg/L
Medium: urine
Tijd: einde van de dienst aan het einde van de werkweek
Parameter: Kobalt (achtergrond, semi-kwantitatief)
Aanvullende informatie:
Geen gegevens
Blootstellingscontroles
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Volg de gebruikelijke beschermings- en hygiënepraktijken voor het omgaan met chemicaliën.
Verblijf uit de buurt van voedingsmiddelen, dranken en diervoeder.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Handen wassen voor de pauze en aan het einde van het werk.
Een ergonomisch geschikte werkomgeving handhaven.
Ademhalingsapparatuur:
Gebruik een geschikt ademhalingstoestel wanneer hoge concentraties aanwezig zijn.
Bescherming van de handen:
Ondoorlatende handschoenen
Controleer de handschoenen vóór gebruik.
De geschiktheid van handschoenen moet worden bepaald door zowel het materiaal als de kwaliteit, waarvan de laatste per fabrikant kan verschillen.
Doordringingstijd van handschoenmateriaal (in minuten)
Geen gegevens beschikbaar
Oogbescherming:
Veiligheidsbril
Lichaamsbescherming:
Beschermende werkkleding

SECTIE 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Opzicht:
Vorm: Diverse vormen (poeder/vlok/kristallijn/parels, enz.)
Kleur: Groen-bruin
Our: Geen gegevens beschikbaar
Odor drempel: Geen gegevens beschikbaar.
PH: N/A
Smeltpunt/Smelttraject: 1935 °C (3515 °F)
kookpunt/kooktraject: Geen gegevens beschikbaar
Sublimatietemperatuur/begin: Geen gegevens beschikbaar
Vlambaarheid (vast, gas): Geen gegevens beschikbaar.
Gasontstekingstemperatuur: Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur: Geen gegevens beschikbaar
Auto-ontsteking: Product is niet zelfontbrandend.
Explosiegevaar: Geen gegevens beschikbaar.
Explosiegrenzen:
Lager: Geen gegevens beschikbaar
Boven: Geen gegevens beschikbaar
Dampdruk: N.v.t.
Dichtheid bij 20 °C: 6,45 g/cm3 (53,825 lbs/gal)
Relatieve dichtheid: Geen gegevens beschikbaar.
Dampdichtheid: N/A
Verdampingssnelheid: N/A
Oplosbaarheid in Water (H2O): Onoplosbaar
Deelcoëfficiënt (n-octanol/water): Geen gegevens beschikbaar.
Viscositeit:
Dynamisch: N/A
Kinematisch: N/A
Oplosmiddelgehalte:
Organische oplosmiddelen: 0,0 %
Gehalte aan vaste stoffen: 100,0 %
Andere informatie: Geen gegevens beschikbaar

SECTIE 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Reactiviteit
Geen gegevens beschikbaar
Chemische stabiliteit
Stabiel onder aanbevolen opslagomstandigheden.
Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:
Decompositie zal niet optreden indien gebruikt en opgeslagen volgens de specificaties.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gevaarlijke reacties bekend
Te vermijden omstandigheden
Geen gegevens beschikbaar
Geen compatibele materialen:
Lucht
Oxiderende middelen
Gevaarlijke ontledingsproducten:
Metaaloxidedampen

SECTIE 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Informatie over toxicologische effecten
Aute toxiciteit:
schadelijk bij inslikken.
Het Register van toxische effecten van chemische stoffen (RTECS) bevat gegevens over de acute toxiciteit van bestanddelen in dit product.
LD/LC50-waarden die relevant zijn voor de indeling:
1307-96-6 Kobalt(II)oxide
Oranale LD50 202 mg/kg (rat)
Irritatie of corrosie van de huid:
Irriterende werking.
oogirritatie of -corrosie:
kan irritatie veroorzaken
overgevoeligheid:
kan een allergische huidreactie veroorzaken.
kiemcelmutageniteit:
geen effecten bekend.
kankerverwekkendheid:
IARC-2B: mogelijk kankerverwekkend voor de mens: beperkt bewijs bij de mens bij gebrek aan voldoende bewijs bij proefdieren.
ACGIH A3: carcinogeen voor dieren: Agent is carcinogeen bij proefdieren bij een relatief hoge dosis, via (een) toedieningsroute(s), op (een) locatie(s), van (een) histologisch(e) type(n), of via (een) mechanisme(n) die niet relevant worden geacht voor blootstelling van werknemers. Beschikbare epidemologische studies bevestigen niet dat er een verhoogd risico op kanker bestaat bij blootgestelde mensen.
De beschikbare gegevens duiden erop dat het niet waarschijnlijk is dat het agens kanker veroorzaakt bij de mens, tenzij via ongewone of onwaarschijnlijke blootstellingsroutes of -niveaus.
De Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS) bevat tumorigene en/of carcinogene en/of neoplastische gegevens voor bestanddelen in dit product.
Reproductietoxiciteit:
Geen effecten bekend.
Specifieke doelorgaantoxiciteit – herhaalde blootstelling:
Geen effecten bekend.
Specifieke doelorgaantoxiciteit – eenmalige blootstelling:
Geen effecten bekend.
Overdampingsgevaar:
Geen effecten bekend.
Subacute tot chronische toxiciteit:
Het Register van toxische effecten van chemische stoffen (RTECS) bevat meervoudige dosistoxiciteitsgegevens voor deze stof.
Aanvullende toxicologische informatie:
Voor zover bekend is de acute en chronische toxiciteit van deze stof niet volledig bekend.
Het product vertoont de volgende gevaren volgens intern goedgekeurde berekeningsmethoden voor preparaten:
Verschadelijk
Irritant

SECTIE 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Toxiciteit
Aquatische toxiciteit:
Geen gegevens beschikbaar
Doordringbaarheid en afbreekbaarheid
Geen gegevens beschikbaar
Bioaccumulatievermogen
Geen gegevens beschikbaar
Weging in de bodem
Geen gegevens beschikbaar
Ecotoxische effecten:
Opmerking:
Zeer giftig voor in het water levende organismen
Aanvullende ecologische informatie:
Materiaal niet in het milieu laten vrijkomen zonder officiële vergunning.
Het product mag niet in het grondwater, in waterlopen of in rioleringssystemen terechtkomen, zelfs niet in kleine hoeveelheden.
Gevaar voor drinkwater als zelfs uiterst kleine hoeveelheden in de grond lekken.
Ook giftig voor vissen en plankton in watermassa’s.
Kan langdurige schadelijke gevolgen hebben voor het aquatisch leven.
Overbrenging naar het milieu vermijden.
Zeer giftig voor in het water levende organismen
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
PBT:
N/A
vPvB:
N/A
Andere schadelijke effecten
Geen gegevens beschikbaar

SECTIE 13. OVERWEGINGEN INZAKE VERWIJDERING

Verwerkingsmethoden
Aanbeveling
Raadpleeg de officiële verordeningen om een correcte verwijdering te verzekeren.
Ongereinigde verpakkingen:
Aanbeveling:
Verwijdering moet gebeuren volgens de officiële verordeningen.

SECTIE 14. INFORMATIE OVER HET VERVOER

UN-nummer
DOT, IMDG, IATA
UN 3288
UN juiste vervoersnaam
DOT
Toxische vaste stof, anorganisch, n.e.g. (Kobalt(II)oxide)
IMDG
TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. (Cobalt(II) oxide), MARINE POLLUTANT
IATA
TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. (Cobalt(II) oxide)
Transportgevarenklasse(n))
DOT
Class
6.1 Giftige stoffen.
Label
6.1
Class
6.1 (T2) Toxic substances
Label
6.1
IMDG
Class
6.1 Toxic substances.
Label
6.1
IATA
Class
6.1 Toxic substances
Label
6.1
Verpakkingsgroep
DOT, IMDG, IATA
III
Milieurisico’s:
Mariene verontreinigende stof (IMDG):
Symbool (vis en boom)
Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker
Waarschuwing: Giftige stoffen
Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL73/78 en de IBC-code
N.v.t.
Vervoer/aanvullende informatie:
DOT
Mariene verontreinigende stof (DOT):
Nee
UN “Modelverordening”:
UN 3288, Toxische vaste stoffen, anorganisch, n.o.s. (Kobalt(II)oxide), 6.1, III

SECTIE 15. REGULATORY INFORMATION

Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture
GHS GHS label elements, including precautionary statements
Hazard pictograms
GHS07
GHS08
Signal word
Warning
Hazard-determining components of labeling:
Kobalt(II)oxide
Kobalt(II,III)oxide
Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Voorzorgsmaatregelen
P261 Vermijd inademen van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel.
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
P281 Gebruik indien nodig persoonlijke beschermingsmiddelen.
P301+P312 BIJ INSLIKKEN: Bel een ANTIGIFCENTRUM/arts/…/als u zich onwel voelt.
P405 Afgesloten opslaan.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Nationale voorschriften
Alle bestanddelen van dit product zijn opgenomen in de Chemical Substances Inventory van het U.S. Environmental Protection Agency Toxic Substances Control Act.
Alle bestanddelen van dit product zijn opgenomen in de Canadese Domestic Substances List (DSL).
SARA Sectie 313 (specifieke lijsten met toxische stoffen)
1307-96-6 Kobalt(II)oxide
90,0%
1308-06-1 Kobalt(II,III)oxide
10,0%
California Proposition 65
Prop 65 – Chemicals known to cause cancer
1307-96-6 Cobalt(II)oxide
90,0%
California Proposition 65
Prop 65 – Chemicals known to cause cancer
1307-96-6 Cobalt(II)oxide
90,0%
California Proposition 65
.0%
Prop 65 – Ontwikkelingstoxiciteit
Geen van de ingrediënten is opgenomen in de lijst.
Prop 65 – Ontwikkelingstoxiciteit, vrouwelijk
Geen van de ingrediënten is opgenomen in de lijst.
Prop 65 – Ontwikkelingstoxiciteit, man
Geen van de ingrediënten is vermeld.
Informatie over gebruiksbeperking:
Alleen voor gebruik door technisch gekwalificeerde personen.
Andere voorschriften, beperkingen en verbodsbepalingen
Substance of Very High Concern (SVHC) volgens de REACH-verordeningen (EG) Nr. 1907/2006.
Geen van de ingrediënten is vermeld.
De beperkingsvoorwaarden volgens artikel 67 en bijlage XVII van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) voor de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik moeten worden nageleefd.
Geen van de ingrediënten is opgenomen in de lijst.
Bijlage XIV van de REACH-verordeningen (gebruiksvergunning vereist)
Geen van de ingrediënten is opgenomen in de lijst.
Chemische veiligheidsbeoordeling:
Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

SECTIE 16. OVERIGE INFORMATIE

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). De bovenstaande informatie wordt verondersteld correct te zijn, maar pretendeert niet allesomvattend te zijn en dient alleen als leidraad. De informatie in dit document is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en is van toepassing op het product met betrekking tot passende veiligheidsmaatregelen. Het vormt geen garantie voor de eigenschappen van het product. American Elements kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van de behandeling van of het contact met het bovengenoemde product. Zie de achterzijde van de factuur of pakbon voor aanvullende verkoopvoorwaarden. COPYRIGHT 1997-2018 AMERICAN ELEMENTS. LICENTIE VERLEEND VOOR HET MAKEN VAN ONBEPERKTE PAPIEREN KOPIEËN, UITSLUITEND VOOR INTERN GEBRUIK.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.