BIBLIOGRAFI

Den andra vågens feminism avser den kvinnorörelse som inleddes i slutet av 1963 och fortsatte in på 1980-talet. Första vågens feminism tog upp sysselsättning, äktenskapslagar och utbildning och kom senare att omfatta rösträttsrörelsen. Andra vågens feminister gick vidare och tog upp frågor om jämställdhet mellan könen på arbetsplatsen, kvinnans rätt att välja, kvinnlig sexualitet och en vidareutveckling av politiska åtgärder för att lyfta fram kvinnofrågor i ett patriarkalt samhälle.

Den andra vågens startpunkt brukar anses vara en rapport från 1963 från kommittén för kvinnors ställning (Committee on the Status of Women (CSW)), som inleddes av First Lady Eleanor Roosevelt och som hon var ordförande för fram till sin död 1962. Kommittén konstaterade att kvinnor inte behandlades lika på arbetsplatsen och rekommenderade obligatorisk rättvis anställning och rättvis lön, mammaledighet för mödrar och barnomsorg till överkomligt pris. Baserat på dessa rekommendationer antogs Equal Pay Act av kongressen den 10 juni 1963, vilket gjorde det olagligt att betala kvinnor mindre för att utföra samma arbete som män.

Men kvinnorörelsen var vid den här tiden relativt tyst. De flesta kvinnor var inlåsta i traditionella roller som hustru, mor, sjuksköterska, lärare, sekreterare och andra ”kvinnliga” aktiviteter utan möjlighet till individuella framsteg eller prestationer. Sedan skrev Betty Friedan, en journalist och mamma som arbetade hemma i New Jersey, The Feminine Mystique (1963) och hennes ord fick många fler kvinnor att inse att de ville ha friheten att styra sitt eget öde. Friedan skrev om sitt eget liv och de frustrationer som många andra kvinnor kände över patriarkala attityder till sina roller. Hon likställde amerikanska kvinnor med fångarna i nazisternas koncentrationsläger och väckte starka känslor hos män och kvinnor, både för och emot. Boken blev en bästsäljare och kampen för jämställdhet mellan könen återuppväcktes.

En viktig milstolpe i kvinnorörelsen var antagandet av Title VII i Civil Rights Act från 1964, som gjorde köns- och rasdiskriminering på arbetsplatsen olaglig. Samtidigt inrättades Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) för att utreda klagomål och utdöma straff för dem som inte agerar i enlighet med lagen. Title VII innebar att kvinnor inte längre skulle behöva finna sig i att arbeta som sjuksköterskor eller sekreterare för att de inte kunde komma in på läkarutbildningen eller bli företagsledare, även om atmosfären var långsam att förändra.

I 1966, vid den tredje nationella konferensen för kommissionen för kvinnors ställning (Commission on the Status of Women), bildades en ny organisation. Friedan var rasande över regeringens misslyckande med att upprätthålla Title VII, och hon bjöd in några kvinnor från konferensen till sitt hotellrum. Hon ville diskutera starkare alternativ än att bara anta en resolution för att rekommendera verkställighet, och kvinnorna på mötet beslutade i stället att bilda en egen organisation som skulle ägna sig åt att uppnå full jämställdhet för kvinnor. Friedan döpte den till National Organization of Women (NOW) och gruppen utarbetade en avsiktsförklaring.

I mars 1969 insåg New York-journalisten Gloria Steinem att kvinnorörelsen inte bara var till för olyckliga hemmafruar när hon deltog i ett möte för att ”tala ut” om abort. Det hade organiserats av den nybildade radikalfeministiska gruppen Redstockings, och mötet hade bara ståplatser. När kvinnorna talade om sina egna dåliga erfarenheter insåg Steinem att hon hade känt samma ångest över att själv ha gjort abort, och hon identifierade sig med dem. Hon tog genast på sig ansvaret för kvinnans rätt att välja.

Steinem reste runt i landet med en talpartner, vanligtvis en färgad kvinna, för att tala till dem som trodde att rörelsen bara var till för vita medelklasskvinnor. Paret uppmuntrade alla kvinnor att förstå sina rättigheter och att delta i rörelsen för att kräva dem.

Om Friedan hade betraktats som grundaren av andravågsrörelsen var Steinem definitivt dess budbärare. Ett av hennes tidiga framträdanden var när hon vittnade inför en underkommitté i senaten om Equal Rights Amendment (ERA). 1971 använde Steinem sina journalistiska kontakter för att publicera den första upplagan av tidskriften Ms. som ett tillägg till New York Magazine. På åtta dagar såldes alla 300 000 tryckta exemplar. Ms. blev det främsta forumet för feministiska frågor och Steinem blev en feministisk ikon.

Hennes och andra kvinnors vittnesmål bidrog till att sätta press på kongressen att anta ERA 1972. Lagen skulle vara enkel, så som den skrevs av Alice Paul 1923: ”Lika rättigheter enligt lagen får inte förvägras eller inskränkas av Förenta staterna eller av någon stat på grund av kön.” Ändå var det fortfarande en lång kamp, eftersom ERA måste skickas till alla 50 stater för ratificering, och 38 skulle behöva anta den innan den skulle bli lag.

De juridiska hjulen slutade inte att snurra. Avdelning XI i Education Amendments förbjöd sexuell diskriminering i skolorna, och den största segern var ett resultat av Högsta domstolens beslut i fallet Roe v. Wade 1973, som gjorde abort under graviditetens första trimester laglig. Det första nationella konventet för National Women’s Political Caucus hölls också det året, då kvinnor blev en kraft i den nationella politiken. Anne Armstrong, den första kvinnan att inneha en position på kabinettsnivå, blev också den första kvinnan att hålla huvudtal vid republikanernas nationella konvent.

Slutet på den feministiska rörelsen under den andra vågen ses ofta som att den inträffade någon gång under 1980-talet fram till 1990-talet, då feminismen under den tredje vågen växte fram efter en artikel skriven av Rebecca Walker, med titeln ”Becoming the Third Wave”, i Ms. i januari 1992. Den förnyade tyngdpunkten i denna rörelse är att utvidga definitionerna av kön och sexualitet, ras och klass. Många i denna grupp är besvikna över att den andra vågen inte fullt ut uppnådde deras ideal, och detta markerades av att ERA inte ratificerades av de 38 stater som krävdes, även om man fortfarande strävar efter en ratificering in på det tjugoförsta århundradet.

Vissa anser dock att det feministiska framåtskridandet är orsaken till många samhälleliga missförhållanden. Konceptet med kvinnor som arbetar utanför hemmet har blivit en nödvändighet för de flesta familjer, vilket gör att barnen måste uppfostras av vårdare i stället för av föräldrar. Många ser familjens nedgång i Amerika som ett resultat av detta. Den öppenhet med vilken man närmar sig homosexualitet och homosexuella äktenskap i dagens samhälle verkar ännu mer hotfull för dem med traditionella värderingar. De flesta män och kvinnor som arbetar med medborgerliga rättigheter hävdar dock att jämlikhet – oavsett ras, trosbekännelse, sexuell läggning eller mental eller fysisk förmåga – är en naturlig rättighet. Feministiska rörelser kommer utan tvekan att fortsätta i olika former tills detta ideal har uppnåtts.

Se även Feminism; Genus; Ojämlikhet, politisk; Politik: Homosexuella, lesbiska, transsexuella och bisexuella; Steinem, Gloria

BIBLIOGRAFI

Brownmiller, Susan. 1999. I vår tid, memoarer om en revolution. New York: Dial.

Cohen, Marcia. 1988. The Sisterhood: The True Story of the Women Who Changed the World. New York: Simon and Schuster.

Dow, Bonnie J. 1996. Prime-Time Feminism: Television, mediekultur och kvinnorörelsen sedan 1970. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Friedan, Betty. 1963. The Feminine Mystique. New York: Norton.

Reed, Susan E. 2000. Sisterhood Was Powerful. The American Prospect July 17.

Simon, Rita J., and Gloria Danziger. 1991. Women’s Movements in America: Deras framgångar, besvikelser och ambitioner. New York: Praeger.

Steinem, Gloria. 1983. Outrageous Acts and Everyday Rebellions. New York: Holt, Rinehart, and Winston.

Walker, Rebecca. 1992. Att bli den tredje vågen. Ms. 21: 86-87.

Patricia Cronin Marcello

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.