Sdílet
 • 2
Co je to fonematické uvědomění?

Fonematické povědomí je porozumění fonémům a jejich vzájemné spolupráci při tvorbě slov. Fonémy jsou nejmenší zvukové jednotky, které lze ve slově rozlišit.

Například ve slově „kočka“ jsou fonémy hlásky „c“, „krátké a“ a „t“.

Proč potřebujeme fonematické uvědomování?“

Fonematické uvědomování je důležitá dovednost, kterou je třeba naučit děti, které se připravují na výuku čtení nebo které se snaží zvládnout základy čtení.

Dítě, které má fonematické uvědomování, dokáže segmentovat hlásky ve slovech (například vyslovit jen první hlásku, kterou slyší ve slově kočka) a spojovat řetězce izolovaných hlásek dohromady, aby vytvořilo rozpoznatelné tvary slov.

Nedávné longitudinální studie o čtení prokázaly, že osvojení fonematického uvědomování je prospěšnou dovedností, kterou je třeba rozvíjet předtím, než se naučíme číst, a dekódovat (tj, vyslovit slovo, spojit je dohromady a rozluštit), a to zejména.

Pokud děti chápou, že slova lze rozdělit na jednotlivé fonémy a že fonémy lze spojovat do slov, jsou schopny využívat znalosti písmen a hlásek ke čtení a sestavování slov.

Další informace o fonematickém uvědomování a jeho vztahu k osvojování čtení najdete v článku Phonemic Awareness and the Teaching of Reading A Position Statement from the Board of Directors of the International Reading Association.

Poznámka na okraj: Fonematické uvědomování není jediný přístup k výuce čtení ani nejlepší přístup pro každé dítě. U některých dětí nikdy nedojde k pochopení toho, jak písmena tvoří určité hlásky nebo jak se tyto hlásky spojují do celých slov.

Některé děti, které čtou, se učí zapamatováním tvaru slov, pořadí písmen atd. Pokud nácvik fonematického uvědomování nefunguje, zkoušíme samozřejmě jiné přístupy.

Níže uvádíme 5 užitečných strategií pro výuku fonematického uvědomování
1-Předvádějte dítěti tištěný materiál a hovořte s ním o zvucích a struktuře slov:

Výzkumy naznačují, že největšího vlivu na fonematické uvědomování dosáhneme, když dochází k interakci s tiskem spolu s věnováním specifické pozornosti fonémům, struktuře zvuku/slova. Vidět slova, slyšet hlásky a studovat strukturu s trenérem (rodičem, učitelem atd.) jim umožňuje vytvořit spojení mezi tím, co vidí a slyší, což je klíčová dovednost pro čtení. Užitečné je také ukazovat na jednotlivá písmena a vyslovovat jednotlivé hlásky.

2 – Hrajte hry s písmeny/hry se záměnou hlásek:

Výzkumy ukazují, že hry s písmeny/hláskami pomáhají rozvíjet fonematické uvědomování. Zde je několik nápadů na hry:

 • Střídejte se ve vymýšlení slov. Nechte dospělého a dítě spolupracovat na vyslovení jednotlivých hlásek ve slově. Napište slovo (dospělý nebo dítě) a řekněte každý zvuk samostatně a ukažte na písmeno (písmena), které daný zvuk tvoří.
 • Vyberte si slovo a střídejte se v prohození prvního zvuku ve slově, abyste zjistili, jak se tím slovo změní, nebo prohoďte poslední zvuk, abyste zjistili, jak se tím změní slovo a zvuk (např, změňte kočku na netopýra nebo pop na lusk).
 • Položte písmena na kartičky (např. dejte dítěti písmena a, t a c a požádejte je, aby je uspořádalo do slov kočka, a povídejte si o jednotlivých zvucích – můžete to udělat s různými slovy – krysa, hrnec, postel, rohožka atd).
 • Zahrajte si hru na rýmování. Střídejte se ve vymýšlení slov, která se rýmují se slovy kočka, pes, velký atd. Podívejte se na slova, povídejte si o jejich struktuře a o tom, proč se rýmují.
 • Zahrajte si hru na písňové texty tak, že v písni změníte foném a zjistíte, jak se tím změní význam textu. Například „Pop jde lasička“ lze změnit na „Hop jde lasička“. 10 zábavných aktivit, jak naučit dítě hlásky písmen
  3 – Při výuce fonematického uvědomování používejte sluchové, vizuální, hmatové (dotek) a kenestetické (pohyb) znázornění hlásek:

  Mnoho úspěšných výukových studií zahrnuje konkrétní znázornění hlásek, které dětem pomáhá pochopit, jak se hláskami ve slově manipulovat (např. Ball & Blachman, 1991).

  Například sluchové signály jsou ve hře, když jsou děti požádány, aby vytleskaly počet slabik, které slyší v mluveném slově. (Tleskejme hláskám ve slově kočka!)

  Nebo můžete použít vizuální/hmatové podněty, jako jsou kostky nebo žetony, které představují jednotlivé hlásky ve slově (např. napsat každou hlásku nebo písmeno na každý žeton a sledovat, jak lze s žetony manipulovat, aby se slova nebo písmena měnila). Co takhle vyrobit písmena z hrací hmoty a pomocí těchto písmen vytvářet slova, měnit zvuky atd.“)

  Kinestetické náznaky se používají, když děti skáčou, když opakují zvuky, říkají rýmované slovo nebo říkají každý zvuk ve slově. Co takhle používat své tělo k vytváření písmen (dej mi C, dej mi A, dej mi T!).

  Modelujte dítěti, jak vytleskávat hlásky nebo slabiky ve slově, skákat při vyslovování hlásek písmen nebo používat hrací hmotu či kostky k manipulaci se slovy nebo k jejich obměňování.

  4 – Zajistěte rané aktivity při psaní:

  Výzkumy také ukazují, že rané aktivity při psaní pomáhají rozvíjet fonematické uvědomování. Nechte dítě hádat, jak se slova píší. Pokud se trefí, promluvte si s ním o tom, proč. Pokud se mýlí, poskytněte jim návod, jaká písmena je třeba změnit a proč.

  Pokud ještě neumí psát písmena, nechte je říct, z jakých písmen by podle nich mohlo slovo vzniknout, nebo je nechte vytvořit slova pomocí hrací hmoty, magnetických písmen, kostek nebo počítače. Ukažte dítěti, jak vzít své myšlenky a přenést je na papír. Používejte jednoduché věty jako „Mám hlad“ nebo „Mám rád kočky!“. K nácviku psaní také ráda používám suché mazací tabulky!“

  5 – Cvičte doma před nástupem do školy (pokud jste to neudělali, nevadí – začněte cvičit hned):

  Výzkumy ukazují, že děti, které se doma před nástupem do školy často setkávají s tiskacími písmeny a aktivitami zaměřenými na fonematické uvědomování, mají vyšší úroveň fonematického uvědomování.

  Rodiče mohou modelovat fonematické uvědomování tím, že dětem nahlas čtou, mluví s nimi o hláskování, struktuře a hláskách ve slově; ukazují dítěti, jak se slovo píše, a přitom říkají hlásky; nebo vedou hry, které zahrnují hru s písmeny a jazykem. Poskytněte dětem příležitosti k procvičování raných čtenářských dovedností prostřednictvím povídání, zpívání, rýmování a hádacích her.

  Víme také, že mnoho dětí miluje tablety a dobře si poradí se zábavnými, interaktivními počítačovými hrami! Skvělou aplikací k procvičování fonematického uvědomování je Kindergarten Reading,Tracing, and Spelling-Learn to Read First Words School Adventure!

  Jaký je rozdíl mezi fonematickým uvědomováním a fonikou?

  Fonematické uvědomování je porozumění mluvené řeči. Děti, které mají fonematické povědomí, slyší slovo (b – a – t) vyslovené po třech samostatných hláskách a řeknou vám, že je to netopýr.

  Dovedou vám říct všechny hlásky ve vysloveném slově pes. Dokážou vám říct, že kdybyste odstranili poslední hlásku vozík, vzniklo by auto.

  Fonika je naproti tomu znalost vztahu mezi konkrétními, vytištěnými písmeny (včetně kombinací písmen) a konkrétními, vyslovenými hláskami.

  Požádáte děti, aby prokázaly své znalosti foniky, když se jich zeptáte, které písmeno tvoří první hlásku ve slovech netopýr nebo pes nebo poslední hlásku ve slovech auto nebo vozík.

  Zachovejte klid

  Při práci s dítětem nebo žákem nezapomeňte vždy zachovat klid, i když se vám zdá, že by mělo pochopit něco, co nepochopilo. Pokud na ně budete frustrovaní, mohou se začít cítit úzkostně, naštvaně, méněcenně, hloupě atd. což povede k méně produktivnímu učení.

  Cvičení udržujte krátké (5 až 10 minut pro mladší děti nebo děti, které se snadno frustrují, a 10 až 15 minut pro starší děti nebo děti, které mohou pracovat delší dobu bez frustrace), pokud dítě netouží pokračovat.

  Návrhy, jak povzbudit děti k dokončení úkolů nebo činností, které nechtějí dělat, najdete v článcích 3 způsoby, jak využít časovače k povzbuzení dokončení domácích úkolů a povinností, a Jak využít rozvrhy ke zlepšení chování dětí.

  Video prezentace

  Učíte fonematické uvědomování? Jaké strategie rádi používáte?

  Děkujeme, že jste navštívili stránky educationandbehavior.com. Jsme bezplatný zdroj informací pro rodiče/pečovatele, pedagogy a poradce.

  Mohli byste si také prohlédnout následující programy čtení, které jsou určeny mladším žákům a byly vyvinuty na základě výzkumných postupů:
  • The Reading Head Start Program
  • The Children Learning Reading Program
  • Reading with TLC

  Mohly by se vám také líbit tyto články:

  • Výzkumný program pomáhá žákům s poruchami učení zlepšit základní dovednosti čtení a porozumění textu
  • Výzkumný program „Reading Eggs“ pomáhá dětem zlepšit základní dovednosti čtení a porozumění textu
  • Amazon Audible může pomoci zlepšit rozpoznávání slov & Čtení s porozuměním pro čtenáře s potížemi
  • Výzkumný program „Čtení s TLC“ pomáhá na-Risk Students Make Reading Gains
  • Efektivní program pomáhá malým dětem naučit se číst
  • 5 Fun Activities to Teach Your Child Sight Words
  • Orton-Gillingham-An Instructional Approach to Teaching Students with Dyslexia
  • 10 Great Low-Cost Board Games to Practice Reading Skills with Kids
  • 10 Fun Research-Based Activities to Teach Your Child Letter Sounds
  • 3 Research-Based Reading Comprehension Strategies Parents Can Try at Home: Chunking. Monitorování a naslouchání
  • Jak používat strategii vizualizace a verbalizace ke zlepšení porozumění čtenému textu

  Doporučené pomůcky pro výuku fonematického uvědomování

  .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.