Hoort God ons als we bidden?

Is bidden echt krachtig?

Hoe wil God dat we bidden?

Lees deze Top 19 Bijbelverzen-Kracht van het gebed …

Mark 11:24

Daarom zeg Ik u: Wat gij ook biddend vraagt, gelooft, dat gij het ontvangen hebt, en het zal u ten deel vallen.

Philippensen 4:6-7

Naakt nergens over, maar laat in alles, door bidden en smeken, met dankzegging, uw verzoeken aan God bekend worden gemaakt. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

James 5:16

Biecht daarom elkander uw zonden op en bidt voor elkander, opdat gij gezond moogt worden. Het gebed van een rechtvaardige heeft grote kracht als het werkt.

Johannes 15:7

Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie blijven, vraag dan wat je maar wilt, en het zal je geschieden.

1 Johannes 3:22

En al wat wij vragen, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden bewaren en doen wat Hem behaagt.

1 Johannes 5:14-15

En dit is het vertrouwen dat wij in Hem hebben, dat, als wij iets vragen naar Zijn wil, Hij ons hoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook vragen, dan weten wij, dat de verzoeken, die wij Hem gevraagd hebben, ingewilligd worden, verklaart de Here, en Ik zal u terugbrengen naar de plaats, vanwaar Ik u in ballingschap gezonden heb. “Omdat gij gezegd hebt: De Heer heeft profeten voor ons verwekt in Babel,’

Johannes 14:13-14

Wat gij ook vraagt in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader verheerlijkt worde in de Zoon. Als u Mij iets vraagt in mijn naam, zal ik het doen.

Efeziërs 6:18

Bidt te allen tijde in de Geest, met alle gebed en smeking. Blijf daartoe waakzaam met alle volharding, smekende voor alle heiligen,

Matheüs 21:21-22

En Jezus antwoordde hun: “Voorwaar, Ik zeg u, als gij geloof hebt en niet twijfelt, zal u niet alleen geschieden wat met de vijgenboom gedaan is, maar zelfs als gij tot deze berg zegt: ‘Neem hem op en werp hem in zee’, dan zal het geschieden. En wat gij ook biddend vraagt, gij zult ontvangen, als gij geloof hebt.”

James 1:5

Als het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, laat hij het dan aan God vragen, die aan allen onberispelijk ruimhartig geeft, en het zal hem gegeven worden.

James 1:6

Maar laat hij vragen in geloof, zonder te twijfelen, want wie twijfelt, is als een golf van de zee die door de wind gedreven en heen en weer geslingerd wordt.

Luke 11:9

En ik zeg u: Vraag, en het zal u gegeven worden; zoek, en gij zult vinden; klop, en het zal u opengedaan worden.

Matheüs 6:7

“En wanneer gij bidt, stapelt geen holle frasen op, zoals de heidenen doen, want zij denken dat zij om hun vele woorden verhoord zullen worden.

1 Timotheüs 2:8

Ik verlang dan dat de mensen overal bidden, heilige handen opheffend, zonder toorn of geruzie.

Luke 18:1-8

En hij vertelde hun een gelijkenis die erop neerkwam dat zij altijd moesten bidden en de moed niet moesten verliezen. Hij zei: “In een zekere stad was een rechter die God niet vreesde en de mensen niet respecteerde. En er was een weduwe in die stad, die steeds tot hem kwam en zei: ‘Geef mij recht tegen mijn tegenstander.’ Een tijdlang weigerde hij, maar daarna zei hij tegen zichzelf: “Hoewel ik God niet vrees en de mens niet respecteer, toch zal ik, omdat deze weduwe mij steeds lastig valt, haar recht geven, zodat zij mij niet zal neerslaan door haar voortdurende komst.”” …

1 Timotheüs 2:1

Vooreerst dring ik er dan op aan dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen worden gedaan voor alle mensen,

roep Mij aan en Ik zal u antwoorden en u grote en verborgen dingen vertellen, die gij niet weet.

Verblijdt u altijd, bidt zonder ophouden, dankt onder alle omstandigheden, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.

Matheüs 6:9-13

Bidt dan als volgt: “Onze Vader in de hemel, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade.

Welke van deze verzen zijn voor u bijzonder betekenisvol?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.