Ve filosofii je aporie filosofická hádanka nebo zdánlivě neřešitelná slepá ulička ve zkoumání, často vznikající v důsledku stejně pravděpodobných, ale nekonzistentních premis (tj. paradox). Může také označovat stav, kdy jsme z takového hlavolamu nebo slepé uličky zmateni nebo na rozpacích. Pojem aporie se vyskytuje především v řecké filozofii, ale hraje roli i v poststrukturalistické filozofii, například ve spisech Jacquese Derridy a Luce Irigarayové, a slouží také jako nástroj zkoumání v analytické filozofii.

Platónovy rané dialogy se často nazývají jeho „aporetické“ (řecky ἀπορητικός) dialogy, protože obvykle končí aporií. V takovém dialogu se Sókratés ptá svého partnera na povahu nebo definici nějakého pojmu, například ctnosti nebo odvahy. Sókratés pak prostřednictvím elenktické zkoušky ukáže svému protějšku, že jeho odpověď je neuspokojivá. Po několika takových neúspěšných pokusech tazatel přiznává, že je ohledně zkoumaného pojmu v aporii, a dochází k závěru, že neví, co to je. V Platónově Meno (84a-c) popisuje Sókratés očistný účinek toho, že někoho uvede do aporie: tomu, kdo si pouze myslel, že něco ví, ukáže, že to ve skutečnosti neví, a vzbudí v něm touhu to zkoumat.

V Aristotelově Metafyzice hraje aporie roli v jeho metodě zkoumání. Na rozdíl od racionalistického zkoumání, které začíná od apriorních principů, nebo empirického zkoumání, které začíná od tabula rasa, začíná Metafyziku přehledem různých existujících aporií, přičemž čerpá zejména z toho, co vrtalo hlavou jeho předchůdcům: „s ohledem na vědu, o kterou usilujeme , je nutné, abychom nejprve přezkoumali věci, nad nimiž musíme být od počátku zmateni“ (995a24). Kniha Beta Metafyziky je výčtem aporií, které zaměstnávají zbytek díla.

V pyrrhonismu jsou aporie záměrně vyvolávány jako prostředek k vyvolání ataraxie.

Současné akademické studie o tomto termínu dále charakterizují jeho užívání ve filosofických diskurzech. V knize „Aporetika: Rational Deliberation in the Face of Inconsistency“ (2009) se Nicholas Rescher zabývá metodami, jimiž je aporie neboli „aporie“ intelektuálně zpracovávána a řešena. V předmluvě Rescher označuje práci za pokus o „syntézu a systematizaci aporetického postupu pro řešení informačního přetížení (‚kognitivní disonance‘, jak se někdy říká)“ (ix). Text je užitečný také tím, že poskytuje přesnější (i když specializovanou) definici tohoto pojmu: „jakákoli kognitivní situace, v níž jsme konfrontováni s hrozbou nekonzistence“ (1). Rescher dále uvádí svou specifickou studii o aporii tím, že tento pojem kvalifikuje jako „skupinu individuálně věrohodných, ale kolektivně neslučitelných tezí“, přičemž toto označení ilustruje následujícím sylogismem neboli „shlukem tvrzení“:

1. Tomu, co nám říká zrak, je třeba věřit.

2. Zrak nám říká, že hůl je ohnutá.

3. Čemu nám říká hmat naší ruky, tomu je třeba věřit.

4. Hmat nám říká, že hůl je rovná. (2)

Aporie neboli „aporie“ tohoto sylogismu spočívá v tom, že zatímco každé z těchto tvrzení je jednotlivě myslitelné, dohromady jsou nekonzistentní nebo nemožné (tj. tvoří paradox). Rescherova studie svědčí o pokračující přítomnosti vědeckého zkoumání pojmu aporie a dále o pokračujících pokusech badatelů toto slovo přeložit, popsat jeho moderní význam.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.