Filosofiassa aporia on filosofinen pulma tai näennäisesti ratkaisematon umpikuja tutkimuksessa, joka syntyy usein yhtä uskottavien, mutta ristiriitaisten lähtökohtien seurauksena (eli paradoksi). Se voi tarkoittaa myös tilaa, jossa ollaan ymmällään tai ymmällään tällaisesta pulmasta tai umpikujasta. Aporian käsite esiintyy pääasiassa kreikkalaisessa filosofiassa, mutta sillä on merkitystä myös jälkistrukturalistisessa filosofiassa, kuten Jacques Derridan ja Luce Irigarayn kirjoituksissa, ja se on toiminut tutkimusvälineenä myös analyyttisessä filosofiassa.

Platonin varhaisia dialogeja kutsutaan usein hänen ”aporeettisiksi” (kreik. ἀπορητικός) dialogeikseen, koska ne päättyvät tyypillisesti aporiaan. Tällaisessa dialogissa Sokrates kysyy keskustelukumppaniltaan jonkin käsitteen, esimerkiksi hyveen tai rohkeuden, luonteesta tai määritelmästä. Tämän jälkeen Sokrates osoittaa keskustelukumppanilleen elenktisen testin avulla, että tämän vastaus on epätyydyttävä. Useiden tällaisten epäonnistuneiden yritysten jälkeen keskustelukumppani myöntää olevansa aporiassa tutkittavan käsitteen suhteen ja päättelee, että hän ei tiedä, mikä se on. Platonin Menossa (84a-c) Sokrates kuvaa jonkun aporiaan saattamisen puhdistavaa vaikutusta: se osoittaa jollekulle, joka vain luuli tietävänsä jotakin, ettei hän itse asiassa tiedä sitä, ja herättää hänessä halun tutkia sitä.

Aristoteleen Metafysiikassa aporialla on rooli hänen tutkimusmenetelmässään. Toisin kuin rationalistinen tutkimus, joka lähtee liikkeelle a priori -periaatteista, tai empiristinen tutkimus, joka lähtee liikkeelle tabula rasasta, hän aloittaa Metafysiikan kartoittamalla erilaisia olemassa olevia aporioita ja tukeutuu erityisesti siihen, mikä hämmensi hänen edeltäjiään: ”Tavoittelemamme tieteen kannalta on välttämätöntä, että tarkastelemme ensin niitä asioita, joista meidän on alusta alkaen oltava ymmällämme” (995a24). Metafysiikan kirja Beta on luettelo aporioista, jotka työllistävät teoksen loppuosaa.

Pyrrhonismissa aporia aiheutetaan tarkoituksellisesti keinona tuottaa ataraksia.

Termiä koskevat nykyaikaiset akateemiset tutkimukset luonnehtivat edelleen sen käyttöä filosofisissa diskursseissa. Teoksessa ”Aporetiikka: Rational Deliberation in Face of Inconsistency” (2009) Nicholas Rescher käsittelee menetelmiä, joilla aporiaa eli ”aporiaa” käsitellään ja ratkaistaan älyllisesti. Esipuheessa Rescher määrittelee teoksen pyrkimykseksi ”syntetisoida ja systematisoida aporeettinen menettely informaatiotulvan (kognitiivisen dissonanssin, kuten sitä joskus kutsutaan) käsittelemiseksi” (ix). Teksti on hyödyllinen myös siksi, että siinä annetaan käsitteelle tarkempi (joskin erikoistunut) määritelmä: ”mikä tahansa kognitiivinen tilanne, jossa epäjohdonmukaisuuden uhka kohtaa meidät” (1). Rescher johdattelee edelleen erityiseen aporian tutkimukseensa kvalifioimalla termin ”ryhmäksi yksilöllisesti uskottavia mutta kollektiivisesti yhteensopimattomia teesejä”, ja tätä nimitystä hän havainnollistaa seuraavalla syllogismilla tai ”väitelauseiden klusterilla”:

1. Se, mitä silmiemme näkö kertoo meille, on uskottava.

2. Näkö kertoo meille, että keppi on taipunut.

3. Mitä käden kosketus kertoo meille, on uskottava.

4. Kosketus kertoo meille, että keppi on suora. (2)

Tämän syllogismin aporia eli ”aporia” piilee siinä, että vaikka kukin näistä väittämistä on yksittäin ajateltavissa, yhdessä ne ovat epäjohdonmukaisia tai mahdottomia (ts. ne muodostavat paradoksin). Rescherin tutkimus on osoitus siitä, että aporian käsitteen tieteelliset tutkimukset ovat edelleen läsnä ja lisäksi tutkijoiden jatkuvat yritykset kääntää sana, kuvata sen nykyaikainen merkitys.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.