Tecknet ”strukturalism” kan tillämpas på alla analyser som betonar strukturer och relationer, men det brukar vanligtvis beteckna en europeisk (särskilt fransk) tankeskola från 1900-talet som tillämpar strukturella lingvistiska metoder för att studera sociala och kulturella fenomen. Med utgångspunkt i insikten att sociala och kulturella fenomen inte är fysiska objekt och händelser utan objekt och händelser med innebörd, och att deras innebörd därför måste stå i fokus för analysen, förkastar strukturalisterna kausalanalyser och alla försök att förklara sociala och kulturella fenomen ett för ett. I stället fokuserar de på de kulturella objektens inre struktur och, ännu viktigare, på de underliggande strukturer som gör dem möjliga. För att undersöka t.ex. slipsar skulle strukturalismen försöka rekonstruera 1) slipsarnas inre struktur (de motsättningar – bred/smal, högljudd/dämpad – som gör det möjligt för olika sorters slipsar att ha olika betydelser för medlemmarna i en kultur) och 2) de underliggande ”vestimentära” strukturerna eller systemet i en viss kultur (hur förhåller sig slipsar till andra klädesplagg och bärandet av slipsar till andra socialt kodade handlingar).

Ferdinand de Saussure, grundaren av strukturell lingvistik, insisterar på att för att studera språk måste analytiker beskriva ett språkligt system, som består av strukturer, inte substans. Det fysiska ljudet i ett ord eller tecken är irrelevant för dess språkliga funktion: det som räknas är relationerna, kontrasterna, som skiljer tecken åt. I morsealfabetet kan en nybörjarpunkt vara längre än en experters streck: det är den strukturella relationen, skillnaden, mellan punkt och streck som är det viktiga.

För strukturalismen är den avgörande punkten att analysobjektet inte är den korpus av yttranden som lingvister kan samla in, det som Saussure identifierar som parole (tal), utan det underliggande systemet (la langue), en uppsättning formella element som är definierade i förhållande till varandra och som kan kombineras på olika sätt för att bilda meningar. Strukturalisterna hävdar ofta att analysen av relationssystem är det lämpliga sättet att studera mänskliga fenomen, att vår värld inte består av saker utan av relationer, och att de ofta hävdar att de erbjuder ett nytt paradigm för humanvetenskaperna. I Frankrike ersatte strukturalismen existentialismen på 1960-talet som en offentlig filosofisk rörelse. Filosofiskt sett har strukturalismens förespråkare varit angelägna om att skilja den från fenomenologin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.