Paul přidává sedmé a poslední „jeden“, aby dokončil svůj seznam započatý ve 4. verši. Všichni křesťané jsou spaseni milostí téhož Boha, jedinečně definovaného a identifikovaného ve Starém i Novém zákoně. Na rozdíl od moderních představ, že křesťané uctívají stejného Boha jako ostatní náboženství, křesťané uctívají jedinečného Boha Otce, Syna a Ducha. Legitimní křesťanství přijímá Ježíše jako Božího božského Syna a zároveň Pána.
Pavel také poznamenal, že tento Otec „je nade všemi, skrze všechny a ve všech“. Každá ze čtyř zmínek o „všem“ v tomto verši pochází ze stejného řeckého kořene slova pas. Tuto formulaci Pavel používá, aby pokryl všechny možné aspekty, nad nimiž by Bůh mohl být svrchovaný. Neexistuje žádný bůh nebo bytost vyšší než on. Každý legitimní Kristův následovník se drží tohoto přesvědčení o „jediném Bohu“. Tento koncept je tak zásadní a pro víru tak klíčový, že jej lze vysledovat až k prvním slovům Písma: „Na počátku byl Bůh“ (Genesis 1,1). Základním přesvědčením Tóry je, že Bůh je jeden (Dt 6,4-5).

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.