Při přezkoumání předloženého závěru souhlasím s tím, že nastavení politiky odpisování/kapitalizace podle účetní legislativy SK bylo chybou při aplikaci US GAAP.
Nesouhlasím však s tím, že odpis ze snížení hodnoty je vhodnou nápravou této chyby.
Co se týče konkrétní problematiky zlepšení pronajatého majetku. Podle mého chápání skutečností byla původní doba leasingu, ačkoli byla výslovně stanovena na 2 roky, ve skutečnosti prodloužitelná.
ASC 840-10-35-6 uvádí (zvýraznění doplněno): Zlepšení leasingu u operativních leasingů, která jsou uvedena do provozu výrazně později a nejsou plánována na začátku nebo v blízkosti začátku doby leasingu, se odepisují po kratší z následujících dob:
a. Doba použitelnosti majetku
b. Doba, která zahrnuje požadovaná období leasingu a obnovení, která jsou považována za přiměřeně zajištěná (jak je použito v kontextu definice doby leasingu) k datu pořízení zlepšení leasingu.
To znamená, že původně kapitalizované zlepšení mělo být odpisováno po dobu delší než dva roky.
Tento úsudek je podpořen následnými skutečnostmi, protože nájemní smlouva byla ve skutečnosti prodloužena.
Podobně, považovat původní nájemní smlouvu z roku 2002 a následné nové sjednání, které bylo zahájeno v roce 2010 a dokončeno v roce 2012, za dvě samostatné a oddělené ekonomické události by bylo nesprávným výkladem faktů a příliš formalistickým výkladem pokynů US GAAP.
To neznamená, že souhlasím s původní dvacetiletou dobou odpisování použitou pro první zlepšení. Vzhledem k tomu, že byla stanovena podle místní legislativy a nemá oporu ve skutečnostech, není z hlediska US GAAP ospravedlnitelná.
Jinými slovy, vzhledem ke skutečnostem mělo být původní zlepšení amortizováno po dobu přibližně 10 let, po které bylo nutné provést následné zlepšení, aby byla zachována celková funkčnost pronajatého majetku.
To však neznamená, že znehodnocení souhrnného zlepšení (jak původně, tak následně kapitalizovaných částek) je vhodné.
Naopak to naznačuje, že:
1. chyba, které se dopustil v roce 2002, by měla být opravena.
Doba odpisování by se měla změnit z 20 let (doba podle právních předpisů SK) na skutečnou dobu použitelnosti (která se jeví jako 10 let) a provedené období by se mělo přepočítat.
2. Původní a revidované smlouvy by se vzhledem k tomu, že se obě vztahují k naprosto stejnému fyzickému předmětu nájmu, měly považovat za jednu smlouvu plus modifikace.
Jinými slovy, vzhledem k tomu, že Slovenská republika není zemí zvykového práva a ani smlouvy zde uzavřené nejsou v souladu s americkým jednotným obchodním zákoníkem, je při použití pokynů US GAAP vhodná určitá volnost při výkladu litery těchto smluv.
3. Určete jak dobu použitelnosti druhého zlepšení, tak odhadněte dobu, po kterou bude leasing skutečně probíhat (za předpokladu dalších prodloužení).
4. Amortizovat druhé zlepšení po dobu třídění obou.
Podle mého názoru snaha zakrýt původní chybu (a vyhnout se nutnému přepočtu) jednorázovým odpisem hrozí, že se z jedné chyby stanou chyby dvě, a je třeba se jí vyhnout.
Nakonec, vzhledem k tomu, že problém v případě nevhodných dob odpisování, jakož i účtování nákladů na majetek na základě legislativního vyčíslení je ve střední Evropě endemický, důrazně doporučuji prověřit všechny zásady kapitálových výdajů/odpisů účetní jednotky, aby bylo jisté, že ve skutečnosti nebyly podřízeny místním požadavkům.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.