Tidigare studier har visat att andelen ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) och DCD (Developmental Coordination Disorder) är mycket likartade, båda är ungefär 7 % i urvalspopulationer . Komorbiditeten mellan de två har visat sig vara nära 50 %. Undersökningar av dessa störningars komorbiditet pekar på en gemensam etiologi mellan dem. Syftet med denna undersökning var att undersöka i vilken utsträckning den gemensamma etiologin beror på gemensamma genetiska faktorer för båda sjukdomarna. Vi undersökte också om vissa subtyper av varje störning var mer sammankopplade än andra. Frågeformulär skickades per post och fylldes i av föräldrar (främst mödrar) till 1 285 tvillingpar i åldrarna 5 och 16 år från det frivilliga Australian Twin Registry (ATR). De omfattade ett DSM-IV-baserat ADHD-formulär, det alternativa SWAN-formuläret (Strengths and Weaknesses of ADHD Symptoms and Normal Behaviour scale) och frågeformuläret Developmental Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ). Statistiska analyser inklusive strukturell ekvationsmodellering utfördes för att utforska de genetiska faktorerna för båda störningarna. Modelleringen visade att det fanns en stark gemensam additiv genetisk komponent mellan de flesta subtyper av ADHD och DCD och subtyperna av den andra sjukdomen. Analyser som jämförde de två ADHD-måtten visade att det fanns en överlappning av de symtom som fångades upp av varje mått, men också betydande skillnader. DCD-fintmotorisk och ADHD-intensiv var starkast sammankopplade med hjälp av den DSM-IV-baserade skalan. På SWAN-skalan var resultaten liknande, men den allmänna samordningsskalan var också mycket starkt kopplad. Implikationer för användningen av olika bedömningsverktyg diskuteras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.