Wczesne wejście do zawoduEdit

Kobiety weszły do zawodów związanych z wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych na początku 1800 roku, zatrudnione głównie jako matrony więzienne. Ich głównym obowiązkiem było zapewnienie dobrobytu kobiet i dzieci w więzieniach. Wiele kobiet zaangażowało się w ruchy reform społecznych i moralnych pod koniec lat 80. i na początku lat 90. XIX wieku, co ułatwiło im zaistnienie w sferze policji i czujności publicznej. Te ruchy reformy moralnej zajmowały się eliminacją hazardu, prostytucji, publicznej obsceniczności, alkoholizmu i innych zachowań, które uważały za wady. Miano pierwszej policjantki w Stanach Zjednoczonych jest kwestionowane. Niektórzy uważają, że pierwszą policjantką była Alice Stebbins Wells. Została ona powołana na oficera w 1910 roku w wieku 37 lat w mieście Los Angeles. Lola Baldwin również była pierwszą policjantką, pracowała dla Departamentu Policji w Portland zajmując się sprawami kobiet i dzieci. Oficjalnie rozpoczęła swoją pracę w 1908 roku, ale niektórzy rozróżniają między uprawnieniami do aresztowania a treścią ich pracy. Policjantki, które poszły w ślady Stebbins Wells i Baldwin w latach 20-tych, 30-tych, 40-tych i później, pasowały do pewnego profilu. Często były to kobiety z klasy średniej lub wyższej, które znajdowały inspirację w ruchach na rzecz reformy moralnej i poradnictwa. Rzeczywiście, ruchy te często służyły jako orędownicy włączenia kobiet do zawodu policjanta, jak również organizacje takie jak Federation of Women’s Clubs, The League of Women Voters i National Women’s Christian Temperance Union. Wspieranie włączenia i rozwoju kobiet w policji było zgodne z misją tych organizacji, z których wiele dążyło do rozszerzenia roli kobiet w życiu obywatelskim i publicznym. W 1915 r. powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Kobiet Policjantek (International Association of Policewomen), które działało na rzecz zwiększenia szans kobiet w policji.

Spotkanie lokalnego oddziału Women’s Christian Temperance Union.

Praca tych pierwszych policjantek często obejmowała pracę za biurkiem, nadzór i doradztwo dla przestępców. To doradztwo było ukierunkowane głównie do grup wrażliwych uważane za część zakresu kobiet policyjnych: prostytutki, uciekinierów i wayward dzieci między innymi. Zgodnie z duchem czasu, Poradnik Policjantki z 1933 roku opisuje wiele rutynowych szczegółów pracy policjantki, do których należały: patrolowanie i przesłuchiwanie osób takich jak zagubione dzieci, „dzieci w handlu ulicznym”, wagarowicze i uciekinierzy, bezrobotne i bezdomne kobiety i dziewczęta, „przestępcy seksualni”, kobiety cierpiące na zaburzenia psychiczne, zwalczanie dystrybucji „pikantnej literatury” oraz zajmowanie się drobnymi złodziejami i złodziejkami sklepowymi. Zadania te odzwierciedlają orientację na reformę moralną, która charakteryzowała role kobiet w zawodzie policjanta w późnych latach 1800 i wczesnych 1900.

Pierwsze policjantki w Stanach Zjednoczonych obejmowały Marie Owens, która dołączyła do departamentu policji w Chicago w 1891 roku; Lola Baldwin, która została zaprzysiężona przez miasto Portland w 1908 roku; Fanny Bixby, również zaprzysiężona w 1908 roku przez miasto Long Beach w Kalifornii; i Alice Stebbins Wells, która została wtajemniczona w departament policji w Los Angeles w 1910 roku.

As time continued onward, the organized movement towards including more women in the police force began to diminish, even as the raw numbers of female police officers continued to grow. Wraz ze spadkiem wsparcia strukturalnego, role kobiet w policji uległy stagnacji. Od lat trzydziestych do wczesnych lat sześćdziesiątych XX w. role kobiet polegały głównie na pracy jako dyspozytorki, sprawdzaniu parkometrów i dalszym zajmowaniu się sprawami kobiet i dzieci (tj. przesłuchiwaniu kobiet świadków i przestępców). Wzięły też na siebie więcej obowiązków urzędniczych i pomocniczych, i były mniej zaangażowane w aktywne dochodzenie w sprawie przestępstw. Na początku lat 60-tych kobiety zaczęły agitować za zróżnicowaniem ich udziału w policyjnej sile roboczej, zwłaszcza, że kobiety z klasy robotniczej zaczęły wchodzić do zawodu – rola policjantki jako reformatorki moralności, pracownika socjalnego lub sekretarki nie była już zgodna ze zmieniającą się demografią funkcjonariuszek.

1960-1980: Tides of changeEdit

Women began to take more official, standardized, and widespread roles in law enforcement at all levels during the 1960s, 1970s, and 1980s, at the confluence of the second-wave feminist movement, national equal opportunity legislation, and changing economic structures. Jednakże postęp ten często miał miejsce w departamentach policji, w których nadal obowiązywała polityka ograniczająca możliwości kobiet do podejmowania ról przywódczych i pełnej integracji w pracy departamentu. Niektóre z tych zmian następowały szybko, inne wolniej, z biegiem czasu. Po pierwsze, przyjęcie Ustawy o Prawach Obywatelskich z 1964 r., a konkretnie Tytułu VII, utrudniło mężczyznom dyskryminowanie kobiet przy zatrudnianiu, a tendencja ta objęła również policję. Zmiana ta została również połączona z rozwojem prezydenckiej komisji ds. egzekwowania prawa, która opracowała zalecenia polityczne, w tym syntezę i połączenie między różnymi agencjami, jak również zatrudnianie większej liczby mniejszości i kobiet. Oznaczało to zmianę w orientacji rządu federalnego na egzekwowanie prawa, koncentrując się na stanowych i lokalnych departamentach policji. Kontynuując te cele, administracja Johnsona uchwaliła w 1968 roku Omnibus Crime Control Act i Safe Streets Act z 1968 roku. Ustawa o kontroli przestępczości utworzyła Law Enforcement Assistance Administration (LEAA), która pracowała nad rozszerzeniem programów w zakresie sprawiedliwości karnej / egzekwowania prawa na uniwersytetach otrzymujących dotacje, co było częścią parcia w kierunku profesjonalizacji tej dziedziny. Wkrótce potem, w 1973 r. uchwalono edycję Ustawy o Kontroli Przestępczości, nakazującą, że każda instytucja edukacyjna, która otrzymała fundusze LEAA nie może dyskryminować na podstawie płci, rasy lub innych chronionych kategorii, i tak wiele możliwości edukacyjnych dla kobiet zostało opracowanych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w tym czasie. Było to również połączone ze wzrostem populacji więziennej, tworząc nowe zapotrzebowanie na funkcjonariuszy organów ścigania na wszystkich poziomach. Istotne znaczenie dla eliminacji dyskryminacji ze względu na płeć przy zatrudnianiu policjantów miała również decyzja Sądu Najwyższego z 1971 r. w sprawie Griggs v. Duke Power Company. Nakazała ona, aby opisy stanowisk pracy zawierały jedynie podstawowe oczekiwania, opierając się na modelu „rozbieżnego wpływu”. Otworzyło to drzwi dla pozwów przeciwko wydziałom policji, które stawiały wymagania dotyczące wzrostu, wagi i innych cech fizycznych, co zostało uznane za dyskryminację kobiet.

Funkcjonariuszka NYPD monitorująca tłum na Union Square.

Od 1980 roku: Sufit „mosiężny” i definicja roliEdit

Niemal 100 000 kobiet jest zaprzysiężonymi funkcjonariuszami policji na poziomie stanowym, lokalnym i krajowym. Zgodnie z badaniami, kobiety stanowiły 5,0% sił policyjnych w 1980 roku. Dane dostępne od 1995 r. z FBI Uniform Crime Reports prowadzą rejestry liczby kobiet i mężczyzn policjantów na wszystkich poziomach: lokalnym, stanowym i krajowym, z lokalnymi departamentami policji prowadzącymi rejestry, a następnie raportującymi do FBI. W 1995 r. 9,8% zaprzysiężonych funkcjonariuszy policji stanowiły kobiety. Liczba ta wzrosła w następnej dekadzie; w 2005 r. kobiety stanowiły 11,2% wszystkich zaprzysiężonych policjantów. Dekadę później liczba policjantek wzrosła niewiele, z 11,2% w 2005 r. do 11,9% w 2014 r.

Ta stagnacja odzwierciedla niektóre z dyskusji w badaniach jakościowych na temat przyciągania i zatrzymywania policjantek oraz ich postrzegania możliwości awansu w egzekwowaniu prawa. Cordner i Cordner w 2011 roku zbadali ten efekt stagnacji, analizując różne racjonalne przesłanki dostarczone przez policjantki i ich męskich kolegów w południowo-wschodniej Pensylwanii. Dochodzą oni do wniosku, że istnieje znacząca rozbieżność pomiędzy tym, co męscy szefowie policji postrzegają jako bariery w zwiększaniu rekrutacji kobiet, a tym, jak same kobiety postrzegają te bariery. W szczególności stwierdzają, że kobiety opisują agencje policyjne jako posiadające kulturę, która jest „zdominowana przez mężczyzn”, że brakuje polityki pracy przyjaznej rodzinie i że agencje policyjne nie rekrutują aktywnie kobiet oficerów. Szefowie policji płci męskiej uważali, że standardy egzaminów fizycznych i dodatkowe punkty przy zatrudnianiu przyznawane weteranom utrudniają rekrutację i zatrudnianie kobiet policjantów. W rzeczywistości dane ankietowe z 62 agencji policyjnych wykazały, że badania fizyczne rzeczywiście służą jako istotny czynnik zniechęcający do zatrudniania kobiet – w agencjach, które nie przeprowadzają testów sprawności fizycznej, pracuje więcej kobiet niż w tych, które stosują takie testy. W tym samym badaniu stwierdzono, że aby przybliżyć się do osiągnięcia parytetu płci w policji, należałoby wyeliminować testy sprawności fizycznej, a być może wprowadzić je po ukończeniu akademii policyjnej przez wszystkich rekrutów. Wszystkie te kwestie charakteryzują trudności w rozwiązywaniu problemu stagnacji wskaźników zatrudnienia kobiet w zawodach związanych z wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych.

Funkcjonariusze celni w USA i Kanadzie

Rodzaje pracy i ról w departamentach policji są zróżnicowane. Obejmują one „beat cops” patrolowanie wokół danych dzielnic, rotacyjne prace patrolowe, szczegóły wydarzeń i bezpieczeństwa. Inne stanowiska obejmują detektywów, oficerów jednostek i nadzorców, a także role administracyjne. Stanowiska te często wiążą się z wyższym statusem, wynagrodzeniem i elastycznością. W 2010 roku kobiety zajmowały 7,3% stanowisk wyższego szczebla i nadzorczych. Badania wykazały, że niektóre policjantki nie czują się komfortowo starając się o awans ze względu na kwestie związane z symboliką (tj. nie chcą, aby rówieśnicy zakładali, że ich awans wynika z faktu, że są jedną z niewielu kobiet w departamencie), lub, w związku z tym, czują, że proces awansu jest stronniczy w stosunku do ich męskich kolegów. Kobiety wspomniały również o obawach związanych z wpływem zmiany harmonogramu i mniejszej elastyczności pracy na ich rodziny. Te odczucia wiążą się z koncepcją „mosiężnego sufitu”, zwrotem mającym na celu opisanie ograniczonych możliwości awansu dla kobiet w policji i wojsku. Wyjątkowo wyspecjalizowane role, takie jak członkowie zespołu SWAT, są być może zwolnione z niektórych założeń dotyczących tokenizmu, biorąc pod uwagę ich rygorystyczne kwalifikacje do przyjęcia, ale stanowią również wyjątkowe wyzwanie dla integracji z kulturą jednostki. Badanie z 2011 roku dowodzi, że kobiety w zespołach SWAT często muszą „dołączyć do klubu chłopców” i mogą być zdegradowane do określonych ról, takich jak negocjator zakładników, ze względu na przekonania dotyczące kobiecej zdolności do empatii i współczującej komunikacji. W badaniu tym stwierdzono również, że choć tokenizm nie jest być może problemem związanym z rozpoczęciem pracy w zespole SWAT, pozostaje on istotny w odniesieniu do możliwości awansu, odzwierciedlając opinie kobiet na temat awansu w innych aspektach służby policyjnej.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.