F-2 – Information om anonyma alkoholister

Blad för P.I./C.P.C. användning.

Det är tillåtet att trycka ett enda exemplar av denna artikel i enlighet med A.A. World Services, Inc. Content Use Policy.

För alla som är nya som kommer till A.A.
För alla som hänvisar människor till A.A.

Denna information är både till för människor som kan ha ett alkoholproblem och för dem som är i kontakt med människor som har, eller misstänks ha, ett problem. Det mesta av informationen finns mer utförligt i litteratur som ges ut av A.A. World Services, Inc. Det här bladet berättar vad man kan förvänta sig av Anonyma Alkoholister. Det beskriver vad A.A. är, vad A.A. gör och vad A.A. inte gör.

Vad är A.A.?

Anonyma Alkoholister är en internationell gemenskap av män och kvinnor som har haft ett alkoholproblem. Den är icke-professionell, självförsörjande, multirasistisk, opolitisk och tillgänglig nästan överallt. Det finns inga ålders- eller utbildningskrav. Medlemskap är öppet för alla som vill göra något åt sina alkoholproblem.

Singlyft och andra problem än alkohol

En del yrkesverksamma hänvisar till alkoholism och narkotikamissbruk som ”substansmissbruk” eller ”kemiskt beroende”. Icke-alkoholister introduceras därför ibland till A.A. och uppmuntras att delta i A.A. möten. Icke-alkoholister kan delta i öppna A.A.-möten som observatörer, men endast de som har ett alkoholproblem kan delta i slutna A.A.-möten.

Vad gör A.A.?

1. A.A.-medlemmar delar med sig av sina erfarenheter till alla som söker hjälp med ett alkoholproblem; de ger service från person till person eller ”sponsring” till den alkoholist som kommer till A.A. från vilken källa som helst.

2. A.A.-programmet, som beskrivs i våra tolv steg, erbjuder alkoholisten ett sätt att utveckla ett tillfredsställande liv utan alkohol.

3. Detta program diskuteras vid A.A. gruppmöten.

a. Öppna talarmöten – öppna för alkoholister och icke-alkoholister. (Att delta i ett öppet A.A.-möte är det bästa sättet att lära sig vad A.A. är, vad det gör och vad det inte gör). På talarmötena ”berättar A.A.-medlemmar sina historier”. De beskriver sina erfarenheter av alkohol, hur de kom till A.A. och hur deras liv har förändrats till följd av Anonyma Alkoholister.

b. Öppna diskussionsmöten – en medlem talar kort om sin erfarenhet av att dricka och leder sedan en diskussion om A.A.:s tillfrisknande eller något alkoholrelaterat problem som någon tar upp. (Slutna möten är för A.A.-medlemmar eller någon som kan ha ett alkoholproblem.)

c. Slutna diskussionsmöten – genomförs på samma sätt som öppna diskussioner, men endast för alkoholister eller blivande A.A.-medlemmar.

d. Stegmöten (vanligtvis slutna) – diskussion om något av de tolv stegen.

e. A.A.-medlemmar tar också med sig möten till kriminalvårds- och behandlingsanstalter.

f. A.A.-medlemmar kan bli ombedda att hålla informationsmöten om A.A. som en del av A.S.A.P. (Alcohol Safety Action Project) och D.W.I. (Driving While Intoxicated) program. Dessa möten om A.A. är inte vanliga A.A.-gruppmöten.

Vad A.A. inte gör

A.A. gör inte:

1. Tillhandahåller inledande motivation för alkoholister att återhämta sig.

2. Värva medlemmar.

3. Delta i eller sponsra forskning.

4. Föra deltagarregister eller fallbeskrivningar.

5. Gå med i ”råd” för sociala organ (även om A.A.-medlemmar, grupper och servicekontor ofta samarbetar med dem).

6. 6. Följa upp eller försöka kontrollera sina medlemmar.

7. Lämna medicinska eller psykologiska diagnoser eller prognoser.

8. Tillhandahålla avgiftning eller omvårdnadstjänster, sjukhusvistelse, läkemedel eller annan medicinsk eller psykiatrisk behandling.

9. Erbjuda religiösa tjänster eller vara värd/sponsor för retreater.

10. Delta i utbildning om alkohol.

11. Tillhandahålla bostäder, mat, kläder, jobb, pengar eller andra välfärdstjänster eller sociala tjänster.

12. Ge hushålls- eller yrkesrådgivning.

13. Ta emot pengar för sina tjänster eller bidrag från andra källor än AA.

14. 14. Tillhandahålla referensbrev till villkorlig frigivning, advokater, domstolstjänstemän, sociala myndigheter, arbetsgivare etc.

Medlemmar från domstolsprogram och behandlingsanläggningar

Under de senaste åren har A.A.-grupper välkomnat många nya medlemmar från domstolsprogram och behandlingsanläggningar. Vissa har kommit till A.A. frivilligt, andra under en viss press. I vår broschyr ”How A.A. Members Cooperate” står följande:

Vi kan inte diskriminera någon blivande A.A.-medlem, även om han eller hon kommer till oss under påtryckningar från en domstol, en arbetsgivare eller någon annan instans.

Och även om styrkan i vårt program ligger i det frivilliga medlemskapet i A.A., så var det många av oss som först deltog i mötena för att vi tvingades till det, antingen av någon annan eller av inre obehag. Men kontinuerlig exponering för A.A. utbildade oss till sjukdomens sanna natur…. Vem som hänvisade till A.A. är inte vad A.A. är intresserade av. Det är den problematiska drickaren som är vår angelägenhet…. Vi kan inte förutsäga vem som kommer att tillfriskna, och vi har inte heller auktoritet att bestämma hur tillfrisknande ska sökas av någon annan alkoholist.

Bevis på närvaro vid möten

Ibland ber en remissinstans om bevis på närvaro vid A.A.-möten.

Grupper samarbetar på olika sätt. Det finns inget fastställt förfarande. Karaktären och omfattningen av en grupps medverkan i denna process är helt och hållet upp till den enskilda gruppen.

Vissa grupper låter, med den blivande medlemmens samtycke, en A.A.-medlem bekräfta närvaron på en lapp som har tillhandahållits av remitteringskällan. Den hänvisade personen är ansvarig för att skicka tillbaka beviset på närvaro.

Detta bevis på närvaro vid möten är inte en del av A.A:s förfarande. Varje grupp är självständig och har rätt att välja om man vill underteckna domstolsblanketter eller inte. I vissa områden rapporterar deltagarna om sig själva, på begäran av det remitterande organet, och lindrar på så sätt brytandet av A.A.-medlemmarnas anonymitet.

Litteratur

Litteratur som godkänts av A.A.-konferensen finns tillgänglig på franska och spanska. För ytterligare exemplar av denna tidning, eller för en litteraturkatalog, vänligen skriv eller ring till General Service Office.

A.A.A. Grapevine, en månatlig internationell tidskrift – även känd som ”vårt möte i tryckt form” – innehåller många intressanta berättelser om tillfrisknande från alkoholism, skrivna i första hand av A.A.-medlemmar. Den är en användbar introduktion och en fortlöpande länk till A.A.:s mångfacetterade gemenskap och rikedom av tillfrisknandegörande erfarenheter. Den spanskspråkiga tidningen La Viña, publiceras två gånger i månaden.

För information om Grapevine eller för att beställa en prenumeration på antingen AA Grapevine eller La Viña: (212) 870-3404;
fax (212) 870-3301; webbplats: www.aagrapevine.org.

Slutsats

A.A.A.:s främsta syfte är att föra ut sitt budskap om tillfrisknande till den alkoholist som söker hjälp. Nästan varje alkoholistbehandling försöker hjälpa alkoholisten att bibehålla sin nykterhet. Oavsett vilken väg vi följer går vi alla mot samma mål, nämligen den alkoholiserade personens tillfrisknande. Tillsammans kan vi göra det som ingen av oss kan åstadkomma på egen hand. Vi kan tjäna som en källa till personlig erfarenhet och vara ett kontinuerligt stödsystem för tillfrisknande alkoholister.

A.A. World Services, Inc., Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163. Tel. (212) 870-3400. www.aa.org

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.