Det största miljöhotet från biologiskt nedbrytbart avfall är produktionen av deponigaser. Deponigas (LFG) genereras genom nedbrytning av den biologiskt nedbrytbara avfallsfraktionen och påverkas av avfallets fysikalisk-kemiska sammansättning och miljövariabler. Studier har visat att den faktiska gasproduktionen i en deponi är en funktion av avfallets sammansättning (organiskt innehåll), ålder (eller tid sedan deponeringen), klimatvariabler, fukthalt, partikelstorlek, komprimering och buffertkapacitet. LFG består huvudsakligen av koldioxid (CO2), metan (CH4) och många spårkomponenter. Metan är den näst viktigaste antropogena växthusgasen efter koldioxid och är ansvarig för cirka 40 % av den globala uppvärmningen under de senaste 150 åren. Under de senaste 25 åren har de globala antropogena metanutsläppen dessutom överstigit utsläppen från naturliga källor. Utsläpp från deponier står för 30 procent av de totala antropogena metanutsläppen i Europa, 34 procent av utsläppen i USA och 10 procent av de antropogena metanutsläppen i hela världen. Gasutsläpp från deponier är en av de största antropogena källorna till metan, särskilt på grund av matavfall. Globalt sett skulle matavfallet, om det kunde representeras som ett eget land, vara den tredje största utsläpparen av växthusgaser, efter Kina och USA. Det har blivit viktigt att minska utsläppen från matavfall genom att skilja mellan avfall som uppstår i två olika skeden i livsmedelssystemet: avfall före konsumtion (från tillverkning, bearbetning, distribution och detaljhandel av livsmedel) och konsumentavfall (som uppstår i hushållen, efter köpet). Man skiljer också mellan två olika typer av utsläpp: inbyggda utsläpp (som genereras under produktionen av livsmedel som slängs) och avfallshantering (från processerna för bortskaffande av matavfall).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.