Lista över biverkningar av Salagen (pilokarpin) för hälso- och sjukvårdspersonal

Patienter med cancer i huvudet & och halsen

I kontrollerade studier fick 217 patienter pilokarpin, varav 68 % var män och 32 % var kvinnor. Rasfördelningen var 91 % kaukasier, 8 % svarta och 1 % av annat ursprung. Medelåldern var cirka 58 år.

Majoriteten av patienterna var mellan 50 och 64 år (51 %), 33 % var 65 år och äldre och 16 % var yngre än 50 år. De vanligaste biverkningarna i samband med Salagen tabletter var en följd av de förväntade farmakologiska effekterna av pilokarpin.

Biverkningar Pilocarpine HCI Placebo (tid.)
10 mg t.i.d. (30 mg/dygn) 5 mg t.i.d. (15 mg/dygn)
Svettningar N=121/68% N=141/ 29% N=152/9%
Missnöje 15 6 4 4
Rinit 14 5 7
Diarré 7 4 5
Frossa 15 3 <1
Rinnsnuva 13 8 3
Urinär frekvens 12 9 7
Svindel 12 5 4
Asthenia 12 6 3

Därtill, Följande biverkningar ( ≥3% incidens) rapporterades vid doser på 15-30 mg/dag i de kontrollerade kliniska prövningarna:

Biverkningar Pilocarpine HCI Placebo (tid.)
5-10 mg t.i.d. (15-30 mg/dag)
Huvudvärk N=212/11% N=152/8%
Dyspepsi 7 5
Lakrimation 6 8
Ödem 5 4
Bäckenvärk 4 4
Amblyopi 4 2
Kräkningar 4 1
Pharyngit 3 8
Hypertoni 3 1

Följande händelser rapporterades hos behandlade huvud- och halscancerpatienter i incidenser på 1 % till 2 % vid doser på 7.5 till 30 mg/dag:

 • abnormal syn,
 • konjunktivit,
 • dysfagi,
 • epistaxis,
 • myalgi,
 • pruritus,
 • utslag,
 • bihåleinflammation,
 • takykardi,
 • smakperversion,
 • tremor,
 • röstförändring.

Följande händelser rapporterades sällan hos behandlade huvud- och halscancerpatienter ( <1 %): Orsakssamband är okänt.

Kroppen som helhet: kroppslukt, hypotermi, slemhinneavvikelse

Kardiovaskulär: bradykardi, EKG-avvikelse, palpitationer, synkope

Digestiv: anorexi, ökad aptit, esofagit, gastrointestinal störning, tunga störning

Hematologiskt: Leukopeni, lymfadenopati

Nervös: ångest, förvirring, depression, onormala drömmar, hyperkinesi, hypestesi, nervositet, paretesi, talstörning, ryckningar

Respiratorisk:

Hud: Seborré

Speciella sinnen: Dövhet, ögonsmärta, glaukom

Urogenitalt: Dysuri, metrorrhagi, urinsjuka

Under långtidsbehandling var två patienter med underliggande kardiovaskulär sjukdom varav den ena drabbades av en hjärtinfarkt och den andra av en episod av synkope. Sambandet med läkemedlet är osäkert.

Patienter med Sjögrens syndrom

I kontrollerade studier fick 376 patienter pilokarpin, varav 5 % var män och 95 % var kvinnor.

Racefördelningen var 84 % kaukasiska, 9 % asiatiska, 3 % svarta och 4 % av annat ursprung. Medelåldern var 55 år.

Majoriteten av patienterna var mellan 40 och 69 år (70 %), 16 % var 70 år och äldre och 14 % var yngre än 40 år. Av dessa patienter var 161/629 (89/376 som fick pilokarpin) över 65 år.

De biverkningar som rapporterades av de som var över 65 år och de som var 65 år och yngre var jämförbara med undantag för anmärkningsvärda tendenser för urinfrekvens, diarré och yrsel.

 • Incidensen av urinfrekvens och diarré hos äldre var ungefär dubbelt så hög som hos icke äldre.
 • Incidensen av yrsel var ungefär tre gånger så hög hos äldre som hos icke äldre.
 • Dessa biverkningar ansågs inte vara allvarliga.

I de 2 placebokontrollerade studierna var de vanligaste biverkningarna relaterade till läkemedelsanvändning

 • svettning,
 • urinfrekvens,
 • frossa och
 • vasodilatation (rodnad).

Den vanligaste rapporterade orsaken till att patienterna avbröt behandlingen var svettning. Förväntade farmakologiska effekter av pilokarpin inkluderar följande biverkningar i samband med Salagen tabletter:

Biverkningar Pilokarpin HCI Placebo (qid)
5 mg q.i.d. (20 mg/dag)
Svettningar N=255/40% N=253/7%
Urinfrekvens 10 4
Kräkningar 9 9
Rusningar 9 2
Rhinit 7 8
Diarré 6 7
Frossa 4 2
Ökad salivation 3 0
Astheni 2 2 2

Därtill, Följande biverkningar ( ≥3% incidens) rapporterades vid doser på 20 mg/dag i de kontrollerade kliniska prövningarna:

.

Biverkningar Pilocarpine HCI Placebo (qid)
5 mg q.i.d. 20 mg/dag
Huvudvärk N=255/13% N=253/19%
Glukösyndrom 9 9
Dyspepsi 7 7 7
Svindel 6 7
Smärta 4
Smärta 4 2
Sinusit 4 5
Abdominal smärta 3 4
kräkningar 3 1
faryngit 2 5
utslag 2 2 3
Infektion 2 6

Följande händelser rapporterades hos patienter med Sjögrens sjukdom med en incidens på 1 % till 2 % vid dosering av 20 mg/dag:

 • olycksfallsskada,
 • allergisk reaktion,
 • ryggsmärta,
 • blind syn,
 • konstipation,
 • ökad hosta,
 • ödem,
 • epistaxis,
 • ansiktsödem,
 • feber,
 • flatulens,
 • glossitis,
 • labortest avvikelser,
 • inklusive kemi,
 • hematologi och urinanalys,
 • myalgi,
 • palpitation,
 • pruritus,
 • somnolens,
 • stomatit,
 • takykardi,
 • tinnitus,
 • urininkontinens,
 • urinvägsinfektion och
 • vaginit.

Följande händelser rapporterades sällan hos behandlade Sjögrenpatienter ( <1%) vid dosering av 10-30 mg/dag: Orsakssamband är okänt.

Kroppen som helhet: bröstsmärta, cysta, dödsfall, moniliasis, nacksmärta, nackstelhet, fotosensitivitetsreaktion

Kardiovaskulärt: angina pectoris, arytmi, EKG-avvikelse, hypotoni, hypertoni, intrakraniell blödning, migrän, myokardinfarkt

Digestivt: Anorexi, bilirubinemi, kolelithiasis, kolit, muntorrhet, eructation, gastrit, gastroenterit, gastrointestinal sjukdom, gingivit, hepatit, onormala leverfunktionstester, melena, illamående & kräkningar, pankreatit, förstoring av parotidkörteln, förstoring av spottkörteln, ökad sputumhalt, smakförlust, tunga störning, tandstörning

Hämatologiskt: Hematuri, lymfadenopati, onormala trombocyter, trombocytemi, trombocytopeni, trombos, onormal WBC

Metaboliskt och näringsmässigt: perifert ödem, hypoglykemi

Muskuloskeletalt: Arthralgi, artrit, bensjukdom, spontan benfraktur, patologisk fraktur, myastheni, tendonsjukdom, tenosynovit

Nervös: Aphasi, förvirring, depression, onormala drömmar, känslolabilitet, hyperkinesi, hypestesi, sömnlöshet, benkramper, nervositet, paretesi, onormalt tänkande, tremor

Respiratoriskt: Bronkit, dyspné, hicka, laryngism, laryngit, pneumoni, virusinfektion, röstförändring

Hud: alopeci, kontaktdermatit, torr hud, eksem, erythema nodosum, exfoliativ dermatit, herpes simplex, hudsår, vesikulobullous utslag

Speciella sinnen: Katarakt, konjunktivit, torra ögon, öronstörning, öronsmärta, ögonstörning, ögonblödning, glaukom, tårstörning, näthinnestörning, smakperversion, onormal syn

Urogenitalt: Bröstsmärta, dysuri, mastit, menorrhagi, metrorrhagi, ovariell sjukdom, pyuri, salpingit, uretral smärta, urinträngningar, vaginal blödning, vaginal moniliasis

Följande biverkningar har sällan rapporterats med okulärt pilokarpin: A-V-blockering, agitation, ciliär kongestion, förvirring, vanföreställningar, depression, dermatit, störningar i mellanörat, ögonlocksryckningar, malignt glaukom, iriscystor, makulahål, chock och visuella hallucinationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.