Cursillorörelsen är en kyrklig rörelse på området för lajvornas apostolat som har som mål att kristna världen genom kristna ledares apostoliska verksamhet inom alla områden av mänsklig verksamhet. Rörelsens syfte uppnås med hjälp av en strategi och en metod. Strategin innebär att man söker upp (precursillo-stadiet) nyckelpersonerna i de olika miljöerna, omvänder dem till en djupare relation med Gud genom att få dem att acceptera sin roll som lekmannaapostlar och sedan knyter samman dem för deras ömsesidiga stöd och apostoliska effektivitet (postcursillo-stadiet).

Cursillo de cristianidad eller ”liten kurs i kristendom” är en tredagars period av andlig förnyelse eller andligt uppvaknande som försöker förmedla en ny känsla av den kristna trons dynamiska och personalistiska aspekter. Helgen är en intensiv erfarenhet av kristet gemenskapsliv med Kristus i centrum och bygger på 15 föredrag (tio av lekmän, fem av präster), aktivt deltagande i diskussioner och relaterade aktiviteter samt firandet av liturgin. Uppföljningsprogrammet fokuserar på små veckovisa sammankomster med tre till fem personer och större gruppsamlingar, så kallade ultreyas, där deltagarna delar med sig av erfarenheter och insikter som härrör från deras böneliv, studier och apostoliska verksamhet.

Det namn som oftast nämns i samband med utvecklingen av cursillo är Juan Hervas, biskop i Ciudad Real, Spanien. I sin egen skrift förnekade dock biskop Hervas tanken att slutprodukten var en enskild persons verk. Han sade att cursillos producerades av ett team av präster och lekmän som arbetade under uppmuntran och ledning av sin biskop och att de enskilda bidragsgivarna föredrar att vara anonyma. De tillgängliga bevisen tyder också på att utvecklingen av cursillo var en gradvis process och att slutprodukten var resultatet av mycket experimenterande och revidering.

Cursillo verkar ha använts i sin nuvarande form i Spanien omkring 1949. Den började dyka upp i USA bland de spansktalande människorna i sydväst, särskilt i Texas. Cursillos på spanska spreds från detta område till landets yttersta randområden, New York och San Francisco, och norrut till Michigan och omgivande områden.

Rörelsen verkar inom ramen för stiftens och församlingarnas pastorala planer och fungerar självständigt i varje stift (120 i USA) under ledning av biskopen. Ansvaret för tillväxt och effektivitet vilar på ett stiftssekretariat och en stiftsledarskola, eller båda. År 1977, när Spanien firade tjugoåttonde årsdagen av det första cursillo, var rörelsen verksam på fem kontinenter, i nästan femtio länder, med totalt 857 stift. Det finns två och en halv miljon cursillistas, varav nästan 500 000 i USA.

Cursillorörelsens stabilitet och acceptans av hierarkin skulle inte ha varit möjlig utan att den hade accepterats och uppmuntrats av den Heliga stolen. Paul VI var den första påven som talade om rörelsen. År 1963 utnämnde han den helige Paulus till dess beskyddare. Senare i ett tal den 28 maj 1966, i samband med den första världsultranyan i Rom, konstaterade han att det kristna livet innehåller många rikedomar som kristna är omedvetna om, och han berömde Cursillo för att göra det möjligt att återkalla dessa rikedomar till en medveten nivå och för dess förmåga att berika cursillisterna med ett sensus ecclesiae. Han påminde cursillisterna om att de bör ta ledningen när det gäller att förnya världen för Kristus genom att genomföra dokumenten från andra Vatikankonciliet.

Rörelsen i USA övervakas av en nationell styrelse bestående av 24 präster och lekmän och av biskop Joseph Green i Adrian, Michigan, som är nationell biskoplig rådgivare till rörelsen och kontaktperson för den nationella konferensen för katolska biskopar. Ett nationellt center med personal finns i Dallas, Texas, och förser de lokala rörelserna med Cursillolitteratur och utbildningsmaterial, inklusive en månadstidning, Ultreya. Cursillos moderna inriktning i USA är på evangelisering. Man ser sig själv som ett instrument för evangelisering av kyrkan i världen. De två senaste nationella mötena (1973 och 1977) har fokuserat på detta tema och på utmaningen att möta dagens behov av en katolsk lekmannaskap som individuellt och kollektivt svarar på sin kallelse att vara evangeliserare i världen.

Bibliografi: j. hervas y benet, ”The Cursillos de cristianidad: A Magnificent Instrument of Christian Renewal and of Apostolic Conquest”, Christ to the World 7 (1962) 161-178, 312-324.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.